آموزش بافت کت جلو باز در ادامه مطلب وسایل مورد نیاز : ۱- کلاف ۱۰۰ گرمی ۶ عدد  .۲- میل شماره ۵٫ ۳- روبان صورتی ۱ متر  طریقه بافت جلو : ۴۵ دانه سرانداخته به اندازه ۲۵ سانتی متر طرح مورد نظر را طبق نمونه داده شده می‌بافیم. طرح مورد نظر (ژور زاویه ای) : […]

بانوکده

آموزش بافت کت جلو باز در ادامه مطلب

وسایل مورد نیاز :
۱- کلاف ۱۰۰ گرمی ۶ عدد  .۲- میل شماره ۵٫ ۳- روبان صورتی ۱ متر
 طریقه بافت جلو : ۴۵ دانه سرانداخته به اندازه ۲۵ سانتی متر طرح مورد نظر را طبق نمونه داده شده می‌بافیم.
طرح مورد نظر (ژور زاویه ای) : مدل به ۱۰ دانه تقسیم شده به اضافه حاشیه.
رج ۱) یک ژته، ۳تا از زیر یک سوژه دوبل، ۳ تا از زیر، یک ژته، یکی از زیر.
 رج ۲) رج ۲ و تمام رج‌های جفت همه از رو.
رج ۳) یکی از زیر، یک ژته، تا از زیر، یک سوژه دوبل، ۲ تا از زیر، یک ژته، ۲ تا از زیر.
 رج ۵) ۲ تا از زیر، یک ژته، یکی از زیر، یک سوژه دوبل، یکی از زیر، یک ژته، ۳ تا از زیر.
رج ۷) ۳ تا از زیر، یک ژته، یک سوژه دوبل یک ژته، ۴ تا از زیر، بافت را به این صورت ادامه می‌دهیم. رج ۱ همه از زیر، رج ۲ همه از زیر، رج ۳ ،۱۰دانه به صورت سجاف همه از زیردر تمام رجها. بقیه دانه‌ها را طبق نمونه داده شده تا ۲۵ سانتی متر ادامه داده ۲۵ سانتی متر دیگر طبق نمونه داده شده دوم می‌بافیم به این صورت ۱۰ دانه سجاف همه از زیر ۱۰ دانه از زیر، یک ژته یک سوژه دوبل، یک ژته ۱۰ دانه از زیر، یک ژته، یک سوژه دوبل، یک ژته تا آخر دانه ها. بعد از ۲۵ سانتی متر طبق بافت داده شده از سمت راست یقه کت بعد از سجاف هریک رج در میان یک دانه را کور می‌کنیم (یعنی ۲تا یکی) بافت را تا ۱۰ سانت دیگر به همین صورت ادامه داده، برای گودی حلقه آستین بار اول ۳ دانه کور می‌کنیم بار دوم ۲ دانه بار سوم ۱ دانه هریک رج درمیان بافت را تا ۲۰سانت بدون هیچ کم کردنی چه در یقه و چه در حلقه آستین ادامه داده تکه دیگر جلو را نیز به همین صورت می‌بافیم.
طریقه بافت پشت :
 ۹۰ دانه سرانداخته . رج ۱) همه از زیر .  رج ۲) همه از زیر
 رج۳) بافت را طبق بافت تکه جلو و به همان اندازه یعنی تا ۶۰ سانت ادامه داده برای گودی حلقه آستین از هر دو طرف هریک رج در میان بار اول از سمت راست۳ دانه از سمت چپ ۳ دانه و رج برگشت، بار دوم ۲ دانه از هر دو طرف بار سوم ۱ دانه از هردوطرف کور  می‌کنیم( یعنی ۲ تا یکی) بافت را بدون کم کردن ۱۵ سانت ادامه می‌دهیم برای گودی پشت گردن و یقه به این صورت عمل می‌کنیم به اندازه تعداد دانه‌های سرشانه جلو از سرشانه پشت جدا کرده و تعداد دانه‌های وسط را کور می‌کنیم. ابتدا در سمت راست بافت تعداد دانه‌های جدا شده را تا ۵ سانت می‌بافیم. بقیه دانه‌ها را در یک میل جداگانه قرار می‌دهیم. بعد از ۵ سانت بافت دانه‌ها را کور می‌کنیم و نخ را قطع می‌کنیم از سمت چپ هم به اندازه دانه‌های سمت راست جـدا کـرده و تـعداد دانه‌های وسط را کور می‌کنیم بعد تعداد دانه‌های جدا شده را تا ۵ سانت می‌بافیم در آخر همه دانه‌ها را کور می‌کنیم. در اینجا بافت جلو و پشت ما به پایان می‌رسد. سرشانه و کناره‌ها را به هم وصل یا دوخته به این صورت عمل می‌کنیم در سمت راست سرشانه ۱۰ دانه سجاف را شکافته و بافت را به اندازه دورگردن یعنی تکه بافته شده پشت ادامه می‌دهیم تا به سجاف سمت چپ برسد وقتی به اندازه دلخواه رسید دانه‌ها را کور کرده و به وسیله یک نخ و سوزن تکه بافته شده را به پشت یقه وصل می‌کنیم.
طریقه بافت آستین :

۵۰ دانه سرانداخته و طبق بافت جلو و پشت به اندازه بلندی دلخواه ادامه داده برای گودی حلقه آستین به این صورت عمل می‌کنیم، ابتدا ۳ دانه از هر دو طرف کور شود بار دوم ۲ دانه از هر دو طرف و بار سوم ۱۰ دانه از هردو طرف کم شود یعنی ۲ تا یکی رج را به این صورت که هریک رج در میان از هردو طرف یک دانه را کم می‌کنیم تا تعداد دانه‌ها به ۵ دانه برسد و اندازه بافت به ۲۰ سانت ( حلقه آستین) به اندازه حلقه آستین بافت جلو و پشت آستین دیگر را هم به همین صورت بافته و آستین‌ها را هم وصل کرده در اینجا کت ما به پایان رسیده برای بستن دو تکه جلو برای زیبایی به جای جا دگمه از روبان استفاده می‌کنیم که دو سر روبان را به سمت راست و چپ بـافت می‌دوزیم و به صورت پاپیون می‌بندیم

منبع :بانوکده