وقتی مهراوه شرفی نیا کوچیک بود این شکلی بود:

کودکی مهراوه شریفی نیا

تصویری از کودکی مهراوه شریفی نیا+عکس

کودکی مهراوه شریفی نیا

صفحه شخصی مهراوه شریفی نیا