آموزش بافت پالتو با یقه آرشال در ادامه مطلب پالتو با یقۀ آرشال کاموای ۱۰۰گرمی پشمی ۱۲عدد، میل شمارۀ ۵ سایز  ۳۸ پیش ۴۰ دانه سر می‌اندازیم. ۶۶ سانتی‌متر تا یقۀ پالتو می‌بافیم. برای شروع یقه دو دانۀ سمت یقه را به ۴دانه تبدیل می‌کنیم. (یک دانه بافته، یک دانه اضافه می‌کنیم مجدد یک دانه […]

بانوکده

آموزش بافت پالتو با یقه آرشال در ادامه مطلب

پالتو با یقۀ آرشال

کاموای ۱۰۰گرمی پشمی ۱۲عدد، میل شمارۀ ۵

سایز  ۳۸

پیش

۴۰ دانه سر می‌اندازیم. ۶۶ سانتی‌متر تا یقۀ پالتو می‌بافیم. برای شروع یقه دو دانۀ سمت یقه را به ۴دانه تبدیل می‌کنیم. (یک دانه بافته، یک دانه اضافه می‌کنیم مجدد یک دانه بافته و یک دانه اضافه می‌کنیم). نقشه فقط برای یقۀ پالتو است و متن پالتو را ساده (یک رج از زیر و یک رج از رو) می‌بافیم. بعد از تبدیل ۲دانه به ۴دانه، از متن بافتنی هم یک رج در میان تا سه مرحله به دانه‌های یقه اضافه می‌کنیم. یقه را بعد از ۴ دانه ـ که برای برگشت یقه روی پالتو شکل داده‌ایم ـ تا ۱۰دانه یک رج در میان اضافه می‌کنیم (از سمت برگردان یقه روی پالتو). از سمت متن بافتنی هم هر ۶ رج، یک دانه به دانه‌های یقه اضافه می‌شود. بعد از بافت ۸۲ سانتی‌متر (یعنی ۶۶سانتی‌متر تا یقه و ۱۶سانتی‌متر بعد از یقه) حلقه آستین را طبق الگو می‌بافیم. بعد از حلقه آستین،۲۲سانتی‌متر بافته سرشانه را در سه مرحله(۵- ۵- ۶) کور می‌کنیم. و در آخر برای یقه  ۲۷ دانه خواهیم داشت که بعد از کور کردن سرشانه ۲۷دانۀ یقه را به اندازۀ ۲/۱ پشت یقه بافته و سپس یقه را هم در سه مرحله (۹- ۹- ۹ )کور می‌کنیم. نیمۀ دوم پیش را هم مثل نیمۀ اول می‌بافیم.

بانوکده

پشت

۷۰دانه سرمی‌اندازیم. ۸۲ سانتی‌متر می‌بافیم. سپس حلقه آستین را طبق الگو بافته و بعد از آن تا ۲۲سانتی‌متر ادامه داده و گودی یقۀ پشت را همزمان با کور کردن سرشانه‌ها طبق الگو می‌بافیم.

بانوکده

آستین

۴۰دانه سرمی اندازیم. ۱۸سانتی‌متر بافته و هر ۶ رج، در طرفین آستین یک دانه اضافه (هر طرف آستین ۵ دانه) می‌کنیم.  ۱۶سانتی‌متر (۳۴=۱۶+۱۸)بافته و حلقۀ آستین را طبق الگو می‌بافیم. بعد از حلقه‌آستین هر ۵ رج از طرفین آستین کم کرده تا ۲۲ دانه باقی بماند. ۲۲ دانه را از هر طرف ۲ دانه در ۲مرحله کور کرده، و ۱۴ دانۀ باقیمانده را سه رج بافته و کور می‌کنیم.

بعد از اتمام پیش‌ها، پشت و آستین‌ها را به هم بدوزید. برای دوربافی پالتو، از کاموای فانتزی و بافت معکوس با قلاب استفاده شده است. می‌توانید از هر کاموایی و با هر رنگی که مایلید برای پالتو و دوربافی آن استفاده کنید و هیچ الزامی نیست که حتماٌ از کامواهای ذکر شده پالتو را ببافید. ضمناً اندازه‌ها برای سایز ۳۸می‌باشد. پس اندازه‌ها براساس سایز شما تغییر خواهد کرد. همین‌طور بلندی پالتو هم به دلخواه شما کوتاه یا بلندتر هم می‌شود.

بانوکده

منبع :بانوکده