معنی: زمانی که در یک وضعیت و شرایط سخت و بد گیر می کنید، استفاده از هر فرصتی هر چند کوچک و نامطلوب برای رها شدن از آن وضعیت و شرایط می تواند خوب و مفید باشد. روزی تاجری با بار فراوان سوار بر شتر سفر می کرد . در طول راه با کاروان […]

 

ضرب المثل, شتر, لنگه کفش،لنگه کفش هم در بیابان غنیمت است ضرب المثل قدر نعمت

معنی:

زمانی که در یک وضعیت و شرایط سخت و بد گیر می کنید، استفاده از هر فرصتی هر چند کوچک و نامطلوب برای رها شدن از آن وضعیت و شرایط می تواند خوب و مفید باشد.

روزی تاجری با بار فراوان سوار بر شتر سفر می کرد . در طول راه با کاروان دزدان برخورد کرد و آنها نه تنها تمام دارایی و حتی لباس های او را گرفتند ، بلکه او را کتک مفصلی هم زدند !
تاجر هر چه قدر داد و فریاد کرد فایده ای نداشت . همین طور که راه می رفت متوجه شد خار و خاشاک بیابان پاهایش را زخمی کرده است ، آرام آرام و به سختی به راهش ادامه داد . یکدفعه متوجه یک جفت کفش شد ، نزدیک رفت و آن ها را برداشت . وقتی دید که یک لنگه از آن کفش ها پاره است با عصبانیت آن ها را به گوشه ای پرتاب کرد و رفت ، ولی چند قدم بیشتر نرفته بود که پشیمان شد ، برگشت و کفش ها را پوشید و با خودش می گفت : « در چنین بیابانی یک لنگه کفش هم غنیمت است ! » از آن وقت به بعد این مثل را زمانی به کار می برند که بخواهند بگویند قدر نعمتی که در حال حاضر داریم باید بدانیم !
منبع:nonahal.org