آموزش تصویری ساخت ۲ مدل پاپیون
آموزش تصویری ساخت ۲ مدل پاپیون

تمام مراحل ساخت این پاپیون را در تصاویر زیر دنبال کنید:

مدل اول:

آموزش پاپیون ۲

آموزش پاپیون

آموزش پاپیون۳

آموزش پاپیون۴

آموزش پاپیون۵

آموزش پاپیون۶

مدل دوم:

آموزش ساخت پاپیون

آموزش ساخت پاپیون۱

آموزش ساخت پاپیون۲

آموزش ساخت پاپیون۳

آموزش ساخت پاپیون۴

آموزش ساخت پاپیون۵

آموزش ساخت پاپیون۶

آموزش ساخت پاپیون۷

آموزش ساخت پاپیون۸

آموزش ساخت پاپیون۹

پاپیونمنبع: قمر

 

گردآوری در:رسانه۷