یک مدل بافت گل دو رنگ با کاموا که خیلی آسان هم است برایتان آماده کرده ام.

یک مدل بافت گل دو رنگ با کاموا که خیلی آسان هم است برایتان آماده کرده ام.

gol (1)

طرح زیر را روی مقوا بکشید:

gol (4)

gol (5)مراحل بافت:

gol (6)

gol

مرکز گل را هم میتوانید هر گونه نگین، پولک، ملیله، منجوق، و شی تزئینی دیگر بدوزید.

gol (2)

gol (3)

منبع:قمر

گردآوری در:رسانه۷