عکس های جالب پرواز پسر ماه چهره خلیلی

فقط چند ثانیه با پسر بامزه و هنرمند ما “پرواز”

ماه چهره خلیلی که به تازگی صاحب یک پسر به نام پرواز شده است، با انتشار عکس زیر از پسرش نوشته است:

فقط چند ثانیه با پسر بامزه و هنرمند ما “پرواز”

 پسر بانمک ماه چهره خلیلی به نام پرواز

پرداد