آموزش بافت کشباف فنری
آموزش بافت کشباف فنری

  آموزش بافت کشباف فنری   مدل به ۶ دانه تقسیم شده باضافه حاشیه رج ۱ ، ۲ و ۳ : ( ۳تا از زیر ۳ تا از رو ) داخل پرانتز را تکرار کنید. رج ۴ و ۶ : ( یکی از رو ۳ تا از زیر ۲ تا از رو ) داخل پرانتز را […]

 

آموزش بافت کشباف فنری

آموزش بافت کشباف فنری

 

مدل به ۶ دانه تقسیم شده باضافه حاشیه

رج ۱ ، ۲ و ۳ : ( ۳تا از زیر ۳ تا از رو ) داخل پرانتز را تکرار کنید.

رج ۴ و ۶ : ( یکی از رو ۳ تا از زیر ۲ تا از رو ) داخل پرانتز را تکرار کنید.

رج ۵ ، ۸ ، ۱۴ و ۱۷ : تمام رج را همانظور که دانه ها دیده میشوند ببافید.

رج ۷ و ۹ : ( ۱ از زیر ۳ تا از رو ۲ تا زیر ) داخل پرانتز را تکرار کنید.

رج ۱۰ ، ۱۱ و ۱۲ : ( ۳ تا از رو ۳ تا از زیر ) داخل پرانتز را تکرار کنید.

رج ۱۳ و ۱۵ : ( ۲ تا  از رو ۳ تا از زیر ۱ از رو ) داخل پرانتز را تکرار کنید.

رج ۱۶ و ۱۸ : ( ۲ تا از زیر ۳ تا از رو ۱ از زیر ) داخل پرانتز را تکرار کنید.

منبع :پرتال سلامت وآموزش خانواده ها