آموزش بافت کشباف زیگزاگ
آموزش بافت کشباف زیگزاگ

آموزش بافت کشباف زیگزاگ آموزش بافت کشباف زیگزاگ به تعداد ( مضرب ۵ + ۲ ) دونه سر بگیرید . رج اول : ۲ دونه از رو (میل را از زیر بین دونه های اول و دوم میل سمت چپ وارد کنید دومین دونه را از زیر ببافید سپس دونه اول را از زیر ببافید […]

آموزش بافت کشباف زیگزاگ

آموزش بافت کشباف زیگزاگ

آموزش بافت کشباف زیگزاگ

کشباف زیگزاگ

به تعداد ( مضرب ۵ + ۲ ) دونه سر بگیرید .

رج اول : ۲ دونه از رو (میل را از زیر بین دونه های اول و دوم میل سمت چپ وارد کنید دومین دونه را از زیر ببافید سپس دونه اول را از زیر ببافید سپس دو دونه را با همدیکر نبافته به میل بگیرید ،۳ دونه از رو ببافید ) داخل پرانتز را تکرار تا پایان تکرار کنید .

رج دوم : دو دانه از زیر ببافید ( دانه اول را نبافته و دانه دوم را از رو ببافید سپس دانه نبافته را از رو ببافید سپس دو دونه را با همدیکر نبافته به میل بگیرید ، ۳ دونه از زیر ببافید ) داخل پرانتز را تکرار تا پایان تکرار کنید .

رج اول و دوم را تکرار کنید

 

منبع :پرتال سلامت وآموزش خانواده ها