آموزش کشباف موجی را برای شما آماده کردیم. امیدواریم بافتنی های خوبی را ببافید.

آموزش بافت کشباف موجی

کشباف پیچ

ابتدا ۳۴ دانه سر میگیریم

رج ۱ و ۲ : ۲ تا اززیر ( ۳ تا اززیر ۳ تا از رو ) داخل پرانتز را تکرار میکنیم ۲ دونه  آخر ۲ تا از زیر میبافیم

رج ۳  : ۲تا از زیر یکی از رو میبافیم  ( ۳ تا از زیر ۳ تا از رو ) داخل پرانتز را تکرار میکنیم  هفت دانه  آخر ۳ تا از زیر ۲ تا رو  ۲ تا از زیر میبافیم

رج۴  : ۴ تا از زیر ( ۳ تا از زیر ۳ تا از رو ) داخل پرانتز را تکرار میکنیم   ۶ دانه آخر را  ۳ تا از رو سه تا از زیر می بافیم.

رج۵  : ۲ تا از زیر ۲ تا از رو ( ( ۳ تا از زیر ۳ تا از رو ) داخل پرانتز را تکرار میکنیم ۶دانه آخر ۳ تا از زیر ۱ از رو ۲ تا از زیر می بافیم.

رج ۶ : ۳تا از زیر ( ۳ تا از زیر ۳ تا از رو ) داخل پرانتز را تکرار میکنیم  ۷ دانه آخر را ۳ تا از رو و ۴ تا از زیر می بافیم.

رج ۷ و ۸ :  ۲ تا از زیر ( ۳ تا از رو ۳ تا از زیر ) داخل پرانتز را تکرار میکنیم ۲ دونه آخر ۲تا از زیر می بافیم.

رج ۹ : رج ۶ را تکرار کنید

رج ۱۰ : رج ۵ را تکرار کنید.

رج ۱۱ : رج ۴ را تکرار کنید

رج ۱۲ : رج ۳ را تکرار کنید

رج ۱۳ و ۱۴ : رج ۱ را تکرار کنید

رج ۱۵ و ۱۶  : رج ۱۱ و و ۱۲ را تکرار کنید

رج ۱۷ و ۱۸ : رج ۹ و ۱۰ را تکرار کنید

رج ۱۹ و ۲۰ : رج ۷ و ۸ را تکرار کنید

رج ۲۱ و ۲۲ : رج ۵ و ۶ را تکرار کنید

رج ۲۳ و ۲۴ : رج ۳ و ۴ را تکرار کنید