تغییرات الگوی پشت : طوق گردن را تا سرشانه ۰٫۵سانت گشاد کرده نقطه ۱ می¬ شود. نقطه ۱ را طبق نقشه به نقطه ۲ در خط وسط پشت وصل می¬کنیم . از نقطه s در زیر بغل برای گشاد کردن حلقه ۵-۲ سانت پایین آمده نقطه ۳ می¬ شود. از نقطه ۳ ، ۲٫۵سانت خارج […]

آموزش دوخت مانتو یقه آرشال +الگو

تغییرات الگوی پشت : طوق گردن را تا سرشانه ۰٫۵سانت گشاد کرده نقطه ۱ می¬ شود. نقطه ۱ را طبق نقشه به نقطه ۲ در خط وسط پشت وصل می¬کنیم . از نقطه s در زیر بغل برای گشاد کردن حلقه ۵-۲ سانت پایین آمده نقطه ۳ می¬ شود. از نقطه ۳ ، ۲٫۵سانت خارج شده نقطه ۴ می¬شود . نقطه ۴ را طبق نقشه به حلقه آستین وصل می¬ کنیم.

تغییرات الگوی پشت :
طوق گردن را تا سرشانه ۰٫۵سانت گشاد کرده نقطه ۱ می¬ شود. نقطه ۱ را طبق نقشه به نقطه ۲ در خط وسط پشت وصل می¬کنیم . از نقطه s در زیر بغل برای گشاد کردن حلقه ۵-۲ سانت پایین آمده نقطه ۳ می¬ شود. از نقطه ۳ ، ۲٫۵سانت خارج شده نقطه ۴ می¬شود . نقطه ۴ را طبق نقشه به حلقه آستین وصل می¬ کنیم.
از نقطه ۵ در خط باسن ۲سانت خارج شده نقطه ۶ می¬شود . نقطه ۴ را با خط صاف به ۶ وصل کرده و تا پایین لباس امتداد می-دهیم . در صورتیکه بخواهیم خط پهلو صاف نباشد از نقطه ۴ خطی موازی خط پهلو قبلی رسم می¬کنیم . با این کار هم لباس گشاد شده و هم فرم کمر تنگ را دارد .

تغییرات الگوی جلو :
از نقطه s ، ۵-۲ سانت پایین آمده نقطه ۸ می¬ شود. (دقیقاً اندازه پشت) از نقطه ۸ ، ۲٫۵ سانت خارج شده نقطه ۹ می¬شود . از نقطه ۱۰ در خط باسن ۲سانت خارج شده نقطه ۱۱ می¬شود . نقطه ۹ را به نقطه ۱۱ با خط صاف وصل می¬کنیم و این خط را تا پایین لباس امتداد می¬دهیم . نقطه ۹ را طبق نقشه به حلقه آستین وصل می¬کنیم . طوق گردن را دور تا دور ۰٫۵سانت گشادکرده نقاط ۱۳-۱۲ بدست می¬ آید.

 طراحی یقه آرشال :
از نقطه ۱۳ به اندازه دلخواه یقه (در اینجا ۱۰ سانت) پایین آمده نقطه ۱۷ می¬شود . از نقطه ۱۲ در امتداد سرشانه ۲سانت خارج شده نقطه ۱۸ می¬شود . نقطه ۱۷ را به نقطه ۱۸ با خط چین وصل کرده و به طرف بالا و پایین امتداد می¬دهیم . از خط کمر نقطه ۱۹ ، ۲ سانت خارج شده نقطه ۲۰ می¬شود . نقطه ۲۰ را به طرف بالا و پایین امتداد می¬دهیم تا جائیکه خط¬چین را در نقطه ۲۱ قطع کند (محل اولین جادکمه) .
از نقطه ۱۸ به اندازه طوق گردن گشاد شده پشت الگو ( هلال۲-۱ را با سانتی متر ایستاده اندازه می¬زنیم) بالا رفته نقطه ۲۲ می-شود . نقطه ۲۲ را به مرکزیت ۲۱ به طرف راست پرگاری می¬کنیم ، سپس روی این خط ۷سانت جدا کرده نقطه ۲۳ می¬شود . نقطه ۲۳ را طبق نقشه به طوق گردن جدید وصل می¬کنیم . حداکثر فاصله این خط تا طوق گردن جدید ۱-۰٫۵ سانت بیشتر نمی-شود . پس نقطه ۲۳ را ۷ سانت به طرف چپ گونیا کرده نقطه ۲۴ می¬شود . نقطه ۲۴ را ابتدا گونیا کرده سپس طبق نقشه به نقطه ۲۱ وصل می¬کنیم ، یقه آرشال طراحی می¬شود .
در این یقه پهنای یقه فاصله بین خط چین تا هلال یقه می¬باشد .
فاصله بین نقاط ۱۲،۲۳،۲۴،۲۱ الگوی یقه می باشد که بدون اینکه از بالاتنه جدا شود برش می خورد .

در صورتیکه آرشال ، اسپرت ، امریکائی طراحی کنیم ، ۱۰ سانت بیشتر از حد معمول پارچه لازم داریم . چون این یقه ها ، جدا برش نمی خورند بلکه بر روی بالاتنه جلو طراحی شده و با هم به صورت یک تکه برش می خورد .