آموزش بافت مدل  قطره باران
آموزش بافت مدل  قطره باران

آموزش بافت مدل بافتنی قطره باران آموزش بافت مدل  قطره باران به تعداد ( مضرب ۶ +۵) دانه سر میگیریم . رج ۱ از سمت راست : ۵دانه از رو ( یک دانه از زیر یک ژته ۵ دانه از رو می بافیم ) داخل پرانتز را تکرار می کنیم . رج ۲ : ۵ […]

آموزش بافتن مدل بافتنی قطره باران

آموزش بافت مدل بافتنی قطره باران

آموزش بافت مدل  قطره باران

Raindrops

به تعداد ( مضرب ۶ +۵) دانه سر میگیریم .

رج ۱ از سمت راست : ۵دانه از رو ( یک دانه از زیر یک ژته ۵ دانه از رو می بافیم ) داخل پرانتز را تکرار می کنیم .

رج ۲ : ۵ دانه از زیر ، ( ۲ دانه از رو ، ۵ دانه از زیر می بافیم ) داخل پرانتز را تکرار می کنیم .

رج ۳ : ۵ دانه از رو ( دو دانه از زیر ، ۵ دانه از رو ) داخل پرانتز را تکرار میکنیم.

رج ۴ : مانند رج ۲ می بافیم .

رج ۵ : مانند رج ۳ می بافیم .

رج ۶ : ۵ دانه از زیر ( ۲ تا یکی از از رو ، ۵ دانه از زیر می بافیم ) داخل پرانتز را تکرار می کنیم .

رج ۷ : ۲دانه از رو ( ۱ دانه از زیر ، یک ژته ۵ دانه از رو ) داخل پرانتز را تکرار کنید .در آخر  یک دانه از زیر یک ژته ۲ دانه از رو می بافیم .

رج ۸ و ۱۰ : ۲ دانه از زیر ( دو دانه از رو ، ۵ دانه از زیر ) داخل پرانتز را تکرار کنید  در آخر ۲ دانه از رو و دو دانه از زیر می بافیم .

رج ۹ و ۱۱ :  دو دانه  از رو ( ذو دانه از زیر ، ۵ دانه از رو ) داخل پرانتز را تکرار کنید  در آخر ۲ دانه از زیر و دو دانه از رو می بافیم .

رج ۱۲ : ۲ دانه از زیر ( دو تا یکی از رو ، ۵ دانه از زیر ) داخل پرانتز را تکرار کنید  در آخر دو تا یکی از رو  و دو دانه از زیر می بافیم .

در ادامه رج های ۱ تا ۱۲ را تکرار می کنیم .

 

منبع :پرتال سلامت وآموزش خانواده ها