پایین کشیدن مجسمه رضاشاه پهلوی در میدان توپخانه تهران توسط مردم، چند روز قبل از کودتای ۲۸ مرداد بازداشت مردم توسط سربازان حکومت نظامی تهران در روز ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ عبور یک دستگاه تانک از یکی از خیابان‌های تهران در روز کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ جشن و پایکوبی کودتاچیان پس از پیروزی در کودتای […]

کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲
عکس های دیدنی از کودتای 28 مرداد سال 32ُدکتر مصدق٬ دکتر مصدق٬ سایت اسکیمو٬ ماجرای کودتای 28 مرداد٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ مراحل اجرای طرح کودتا٬ نامه آیت الله کاشانی به مصدق
پایین کشیدن مجسمه رضاشاه پهلوی در میدان توپخانه تهران توسط مردم، چند روز قبل از کودتای ۲۸ مرداد
عکس های دیدنی از کودتای 28 مرداد سال 32ُدکتر مصدق٬ دکتر مصدق٬ سایت اسکیمو٬ ماجرای کودتای 28 مرداد٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ مراحل اجرای طرح کودتا٬ نامه آیت الله کاشانی به مصدق
بازداشت مردم توسط سربازان حکومت نظامی تهران در روز ۲۸ مرداد ۱۳۳۲
عکس های دیدنی از کودتای 28 مرداد سال 32ُدکتر مصدق٬ دکتر مصدق٬ سایت اسکیمو٬ ماجرای کودتای 28 مرداد٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ مراحل اجرای طرح کودتا٬ نامه آیت الله کاشانی به مصدق
عبور یک دستگاه تانک از یکی از خیابان‌های تهران در روز کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲
عکس های دیدنی از کودتای 28 مرداد سال 32ُدکتر مصدق٬ دکتر مصدق٬ سایت اسکیمو٬ ماجرای کودتای 28 مرداد٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ مراحل اجرای طرح کودتا٬ نامه آیت الله کاشانی به مصدق
جشن و پایکوبی کودتاچیان پس از پیروزی در کودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲
عکس های دیدنی از کودتای 28 مرداد سال 32ُدکتر مصدق٬ دکتر مصدق٬ سایت اسکیمو٬ ماجرای کودتای 28 مرداد٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ مراحل اجرای طرح کودتا٬ نامه آیت الله کاشانی به مصدق
بازگشت محمدرضا پهلوی به ایران پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲
عکس های دیدنی از کودتای 28 مرداد سال 32ُدکتر مصدق٬ دکتر مصدق٬ سایت اسکیمو٬ ماجرای کودتای 28 مرداد٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ مراحل اجرای طرح کودتا٬ نامه آیت الله کاشانی به مصدق
نعمت الله نصیری یکی از عوامل اصلی کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ در حال نشان دادن یکی از اسناد این واقعه
عکس های دیدنی از کودتای 28 مرداد سال 32ُدکتر مصدق٬ دکتر مصدق٬ سایت اسکیمو٬ ماجرای کودتای 28 مرداد٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ مراحل اجرای طرح کودتا٬ نامه آیت الله کاشانی به مصدق
فضل الله زاهدی (فرمانده کودتا) در میان عده‌ای از چماق داران و کودتاچیان ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲
عکس های دیدنی از کودتای 28 مرداد سال 32ُدکتر مصدق٬ دکتر مصدق٬ سایت اسکیمو٬ ماجرای کودتای 28 مرداد٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ مراحل اجرای طرح کودتا٬ نامه آیت الله کاشانی به مصدق
شعبان جعفری (بی مخ) در حال شعار دادن علیه دولت مصدق در روز ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲
عکس های دیدنی از کودتای 28 مرداد سال 32ُدکتر مصدق٬ دکتر مصدق٬ سایت اسکیمو٬ ماجرای کودتای 28 مرداد٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ مراحل اجرای طرح کودتا٬ نامه آیت الله کاشانی به مصدق
پاک کردن شعارهای نوشته شده توسط مردم علیه رژیم پهلوی از دیوار خیابان‌های تهران در ایام بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲
گزارش تصویری کودتای 28 مرداد 1332

عکس های دیدنی از کودتای 28 مرداد سال 32ُدکتر مصدق٬ دکتر مصدق٬ سایت اسکیمو٬ ماجرای کودتای 28 مرداد٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ مراحل اجرای طرح کودتا٬ نامه آیت الله کاشانی به مصدق

عکس های دیدنی از کودتای 28 مرداد سال 32ُدکتر مصدق٬ دکتر مصدق٬ سایت اسکیمو٬ ماجرای کودتای 28 مرداد٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ مراحل اجرای طرح کودتا٬ نامه آیت الله کاشانی به مصدق

                                      تظاهرات حزب توده در میدان توپخانه ـ مرداد

عکس های دیدنی از کودتای 28 مرداد سال 32ُدکتر مصدق٬ دکتر مصدق٬ سایت اسکیمو٬ ماجرای کودتای 28 مرداد٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ مراحل اجرای طرح کودتا٬ نامه آیت الله کاشانی به مصدق

                  تظاهرات سندیکاهای مختلف کارگری در ایام قبل از کودتا

عکس های دیدنی از کودتای 28 مرداد سال 32ُدکتر مصدق٬ دکتر مصدق٬ سایت اسکیمو٬ ماجرای کودتای 28 مرداد٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ مراحل اجرای طرح کودتا٬ نامه آیت الله کاشانی به مصدق

نصب عکس محمدرضا پهلوی به جای مجسمه سرنگون شده رضاشاه پهلوی، به وسیله طرفداران کودتا در میدان توپخانه تهران

عکس های دیدنی از کودتای 28 مرداد سال 32ُدکتر مصدق٬ دکتر مصدق٬ سایت اسکیمو٬ ماجرای کودتای 28 مرداد٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ مراحل اجرای طرح کودتا٬ نامه آیت الله کاشانی به مصدق

                                                            تهران در کودتای ۲۸ مرداد

                                          چماقداران در روز کودتای ۲۸ مرداد در تهران

عکس های دیدنی از کودتای 28 مرداد سال 32ُدکتر مصدق٬ دکتر مصدق٬ سایت اسکیمو٬ ماجرای کودتای 28 مرداد٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ مراحل اجرای طرح کودتا٬ نامه آیت الله کاشانی به مصدق

                                                            تهران در کودتای ۲۸ مرداد

عکس های دیدنی از کودتای 28 مرداد سال 32ُدکتر مصدق٬ دکتر مصدق٬ سایت اسکیمو٬ ماجرای کودتای 28 مرداد٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ مراحل اجرای طرح کودتا٬ نامه آیت الله کاشانی به مصدق

          حمله طرفداران کودتا به محل سکونت نخست‌وزیر، دکتر محمد مصدق

استقبال فضل‌الله زاهدی (نخست‌وزیر) و فرماندهان نظامی از محمدرضا پهلوی، هنگام بازگشت وی به ایران پس از کودتا

۱٫ نعمت‌الله نصیری ۲٫ محمدرضا پهلوی ۳٫ فضل‌الله زاهدی ۴٫ هدایت‌الله گیلانشاه

               شعبان جعفری از عوامل اصلی کودتا
۱              ۱٫ یحیی یوسفی ۲٫ شعبان جعفری

                      فضل‌الله زاهدی نخست‌وزیر کودتا در دفتر کار خود
۱٫ فضل‌الله زاهدی ۲٫ پرویز یارافشار

                       ۱٫ محسن مبصر ۲٫ تیمور بختیار،

             از اعضای بدوی دادگاه مصدق و فرماندار نظامی تهران

جغرافیای کودتای 28 مرداد

جغرافیای کودتای 28 مرداد

جغرافیای کودتای 28 مرداد

جغرافیای کودتای 28 مرداد

جغرافیای کودتای 28 مرداد

nasimjonoub