قربون نقاره خونش / نغمه داوودی میاد

نسیم سحر گاهیش / داده دل ما رو به باد

 متن مولودی ولادت امام رضا (ع) – قربون نقاره خونش

قربون نقاره خونش / نغمه داوودی میاد

نسیم سحر گاهیش / داده دل ما رو به باد

صحن گوهر شادش هم / شبیه بین الحرمین

پرچم رو گنبدش / به سمت جنت الحسین

هر کی با کسی خوشه / من دلخوشیم امام رضاست

همه مدینه است برا من / هم نجف و کرب وبلا

کوه نور مشرقت / چون عاشق بی مثله

نه فقط برای ماست / که عشق بین الملله

تو بساط عاشقی / یه کفتر هوایی ام

میخونم نفس نفس / تا به ابد رضایی ام

علی علی علی علی

کفترهای گنبدش / نامه بر عرش خدان

زائرای حرمش / مسافر کرب و بلان

حرمش باغ بهشت / تو سرنوشت کعبه ماست

به بهونه اش به خدا / دلم شده خدا شناس

علی علی علی علی