راز سالم ماندن دست و انگشتر سردار سلیمانی/ قبل از شهادت ۳ روز تمام در اختیار خانواده بود

راز سالم ماندن دست و انگشتر سردار سلیمانی/ قبل از شهادت ۳ روز تمام در اختیار خانواده بود