طریقه بافت بلوز آستین گشاد (یقه قایقی ) وسایل مورد نیاز :  ۱- کلاف ۱۰۰ گرمی              ۴عدد ۲- میل شماره ۵/۴ یا ۵  ۳- دگمه                            ۱عدد  مراحل بافت : طریقه بافت جلو : ۹۰ دانه سرانداخته شود.  رج ۱) یکی از زیر یکی از رو کشباف یک دانه‌ای ۱۰ سانت بافته شود. بعد از بافتن […]

بلوز آستین گشاد, روش بافت بلوز زنانه, روش بافت بلوز زنانه با قلاب, بافت بلوز زنانه ساده, بافت بلوز زنانه از یقه, آموزش بافتنی, آموزش قلاب بافی, آموزش بافت بلوز

طریقه بافت بلوز آستین گشاد (یقه قایقی )
وسایل مورد نیاز :
 ۱- کلاف ۱۰۰ گرمی              ۴عدد
۲- میل شماره ۵/۴ یا ۵
 ۳- دگمه                            ۱عدد
 مراحل بافت :
طریقه بافت جلو :
۹۰ دانه سرانداخته شود.
 رج ۱) یکی از زیر یکی از رو کشباف یک دانه‌ای ۱۰ سانت بافته شود. بعد از بافتن کشباف یک رج از زیر، یک رج از رو.
رج ۳) دانه‌ها را تقسیم بر ۲ می‌‌کنیم.  ۴۵=۲÷۹۰ ۴۵ دانه را بافته بقیه دانه را در یک میل جداگانه قرار می‌‌دهیم.
 ۴۱ دانه از زیر ، ۴ دانه بافت رکن برای سجاف ( مراجعه به بافت رکن).
 رج بعدی ۴۱ دانه از زیر۴ دانه سجاف  هریک رج درمیان یک دانه قبل از سجاف کم شود ( ۲تایکی) تا ۳۱ سانتی متر بعد از ۳۱ سانتی متر هریک رج در میان یک دانه قبل از سجاف زیاد می‌‌کـنیم یعنی ژته می‌‌بافیم ( مراجعه به بافت ژته ) تـا ۱۶ سانتی مـتر دیگر ادامـه می‌‌دهیم بعد ۴ سانتی متر به صورت یکی از زیر، یکی از رو ادامه می‌‌دهیم در اینجا کار مـا به پایان می‌‌رسد و همه دانـه‌ها را کـور می‌‌کنیم. سمت دیگر بافت را نیز به این صورت ادامه می‌‌دهیم.
طریقه بافت پشت :
۸۰ دانه سرانداخته شود.
 رج ۱) ۱۰ سانت کشباف یک دانه‌ای بافته بعد از کشباف یک رج از زیر، یک رج از رو تا ۵۶ سانتی متر، ۴ سانت آخر را کشباف یک دانه‌ای می‌‌بافیم.
 * نکته : در این بلوز به خیچ وجه در حلقه آستین دانه‌ای کم نخواهد شد و در سمت راست بافت تکه جلو در قسمت کشباف یقه روی لبه یک جادگمه می‌‌بافیم ( مراجعه به بافت جادگمه).  در اینجا بافت تکه پشت و جلو به پایان رسیده است.
طریقه بافت آستینها :
۶۰ دانه سرانداخته شود. رج ۱) همه از زیر
رج ۲) همه از رو این دو رج را تا ۴۳ سانتی متر ادامه داده به این صورت که هریک رج درمیان ۲ دانه از دو سر بافت کم شود.
 (۲تا یکی) یک دانه در شروع بافت و یک دانه در آخر بافت تا تعداد دانه‌ها به ۴۰ دانه برسد بعد تمام دانه‌ها را کور می‌‌کنیم.
آستین بعدی را هم به همین صورت می‌‌بافیم و بعد از اتمام همه تکه‌ها را به هم وصل می‌‌کنیم.

منبع :ایران ناز