آموزش دوخت دامن برش دار
آموزش دوخت دامن برش دار

دوخت دامن برش دار


از انتهای ساسون خط صافی به طرف پایین الگو رسم کرده
خط باسن کوچک را روی الگو مشخص کرده و ۲سانت از این خط روی خط پهلو بالا میرویم و از این نقطه  برش منحنی را به خط صافی که از پایین الگو کشیده ایم می رسانیم
قد ساسون را بلند کرده و به برش منحنی میرسانیم .سپس ساسون را روی الگو میبندیم
الگو از خط برش منحنی دو تکه میشود
تکه شماره ۱ روی دولای بسته پارچه قرار گرفته و برش میخورد
تکه شماره ۲روی دولای باز پارچه است
برای به دست آوردن نقاط موازنه ، دوخط اریب روی برش منحنی میکشیم تا هنگام دوخت از این نقاط استفاده کنیم

قسمت جلو الگو را به صورت زیر برش می دهیم اگر دوست داشته باشید پشت را هم می شود برش داد

 

منبع :الفبای خیاطی