معنای پاسخ «هیچ» امام در هواپیمای بازگشت به ایران

معنای پاسخ «هیچ» امام در هواپیمای بازگشت به ایران