گلبانگ| نوحه بنی‌فاطمه/ سه ساله با غم اون مشک، سر قبرهای خالی گریه کردم

گلبانگ| نوحه بنی‌فاطمه/ سه ساله با غم اون مشک، سر قبرهای خالی گریه کردم