تعدادی از دانشجویان دانشگاه های تهران عصر دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ در اعتراض به طرح معامله قرن در میدان فلسطین تجمع کردند و شعار های ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی سر دادند.


تعدادی از دانشجویان دانشگاه های تهران عصر دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ در اعتراض به طرح معامله قرن در میدان فلسطین تجمع کردند و شعار های ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی سر دادند.