حاج قاسم، قبل از شهادت هم در ایجاد انسجام ملی نقش داشت

حاج قاسم، قبل از شهادت هم در ایجاد انسجام ملی نقش داشت