فیلمی از وضعیت بحرانی در ورودی شهر رشت


فیلمی از وضعیت بحرانی در ورودی شهر رشت