آیا سرخپوشان از اولین دیدار آسیایی خود دست پر به تهران باز خواهند گشت؟

آیا سرخپوشان از اولین دیدار آسیایی خود دست پر به تهران باز خواهند گشت؟