واكين فينيكس بازیگر نقش اصلی فیلم جوکر را می بینید که پس از دریافت اسکار در حال خوردن غذا در محوطه باز سالن دیده می شود.


واكين فينيكس بازیگر نقش اصلی فیلم جوکر را می بینید که پس از دریافت اسکار در حال خوردن غذا در محوطه باز سالن دیده می شود.