تکثیر و پرورش گیاه پامپا نقره ای گیاه پامپا نقره ای G. argenteum (Stepf.) جنسی از گیاهان تیره گندمیان است که برگهای نوار شکل بلندی داشته و مانند نوارهای پهن از اطراف آن بسمت زمین آویخته است. این گیاه مخصوص نقاط گرم و خشک است و گویا موطن اصلی آن نیوزلاند باشد . گیاه پامپا […]

گیاه پامپا نقره ای,تکثیر گیاه پامپا نقره ای
تکثیر و پرورش گیاه پامپا نقره ای
گیاه پامپا نقره ای G. argenteum (Stepf.) جنسی از گیاهان تیره گندمیان است که برگهای نوار شکل بلندی داشته و مانند نوارهای پهن از اطراف آن بسمت زمین آویخته است.

این گیاه مخصوص نقاط گرم و خشک است و گویا موطن اصلی آن نیوزلاند باشد .

گیاه پامپا نقره ای (G. argenteum Stepf.) جنسی از گیاهان تیره گندمیان است که برگهای نوار شکل بلندی داشته و مانند نوارهای پهن از اطراف آن بسمت زمین آویخته است.

این گیاه مخصوص نقاط گرم و خشک است و گویا موطن اصلی آن نیوزلاند باشد .

این برگها تشکیل توده انبوهی را میدهد که بلندی آن به ۵/۱ تا ۲ متر میرسد . از میان بوته خوشه های بلند بصورت پرهای سبک و ابریشم مانند به رنگ نقره ای بیرون میآید .

بعلت بزرگی بوته پامپا ، از آن برای تک کاری روی چمن باغات و یا کنار استخر و نهرها میتوان استفاده کرد .

خوشه های خشک آن برای تهیه دسته گلهای خشک مصرف میشود .

در هرنوع خاکی رشد می کند .

در اصطلاح باغبانی به آن علف پامپا نقره ای می گویند .

تکثیر :

زیاد کردن این گیاه به روش تقسیم ریشه صورت میگیرد .

منبع : ایران مطلب