وسایل مورد نیاز : ۱- کلاف ۱۰۰ گرمی    ۴ عدد    ۲- قلاب تلفون شماره ۵/۲ طریقه بافت : ابتدا دور شکم را اندازه گرفته اندازه بدست آمده را تقسیم بر ۲ کنید به اندازه نصف اندازه بدست آمده زنجیر ببافید. رج ۱) روی تمام زنجیر بافته شده را یک رج بافت مربع ببافید یعنی ۲ […]

بافت تونیک آرتا

 وسایل مورد نیاز :
۱- کلاف ۱۰۰ گرمی    ۴ عدد    ۲- قلاب تلفون شماره ۵/۲

طریقه بافت :
ابتدا دور شکم را اندازه گرفته اندازه بدست آمده را تقسیم بر ۲ کنید به اندازه نصف اندازه بدست آمده زنجیر ببافید.

رج ۱) روی تمام زنجیر بافته شده را یک رج بافت مربع ببافید یعنی ۲ زنجیر و یک پایه بلند، دو زنجیر و یک پایه بلند به فاصله ۲ زنجیر پایه بلندها را ببافید.

رج۲) تمام مربع‌ها را می‌شمارید در شروع ۲ پایه بلند در اولین مربع بافته بعد ۵ مربع را بافته یعنی ۲ زنجیر و یک پایه بلند در وسط مربع رج قبل بعد از ۵ مربع در مربع ششم ۴ پایه بلند ببافید به همین صورت بافت را تا آخر تکرار کنید. و در آخر رج نیز در آخرین مربع ۲ پایه بلند در یک جا ببافید.

رج۳)۲ زنجیر و در وسط ۲ پایه بلند رج قبل ۲ پایه بلند دیگر ببافید و بافت مربع را ادامه دهید تا یک مربع مانده به ۴ پایه بلند رج قبل در آن مربع نیز ۴ پایه بلند بافته ۲ زنجیر بافته و ۴ پایه بلند رج قبل را رد کرده و در مربع بعدی ۴ پایه بلند بافته دوباره ۴ مربع بافته و در مربع پنجم ۴ پایه بلند دیگر بافته ۲ زنجیر و در مربع بعد از ۴پایه بلند رج قبل ۴ پایه بلند دیگر ببافید بافت را به همین صورت ادامه می‌دهیم.

در رج اول یک دانه ۴ پایه بلند داشتیم در رج دوم ۲ تا ۴ پایه بلند در رج سوم ۳ تا ۴ پایه بلند در رج چهارم ۴ تا ۴ پایه بلند باید داشته باشیم در رج پنجم دوباره از ۴ پایه بلندها کم خواهیم کرد به این صورت که ابتدا ۳ تا ۴ پایه بلند بعد ۲تا ۴ پایه بلند و در آخر مانند رج یک ،۱ دانه ۴ پایه بلند خواهیم داشت که در اصل بافت ما با این ۴ پایه بلندها به صورت یک لوزی درمی‌آید.

 نکته :
عزیزان توجه داشته باشند که حتماً دو سرکار ما باید ۲ پایه بلند داشته باشیم که برای رج برگشت حتماً باید در وسط ۲ پایه بلند شروع و آخر ۲ پایه بلند بعدی بافته شود کـه این کار باعث می‌شود که هررج ۲ مربع به بافت ما اضافه شود. و قسمت تکه جلو را ما از این اضافه ها بدست می‌آوریم.

بافت را تا زمانی ادامه می دهیم که دوتکه‌ها از قسمت جلو به همدیگر برسند بافت ما از یک قسمت پشت بافته می‌شود و از کناره‌ها هررج اضافه می‌شود و این قسمتهای اضافه شده تکه جلو ما را تشکیل می‌دهند وقتی دو سربافت به همدیگر رسیدند یعنی بافت را روی زمین گذاشته و دو سر اضافه وقتی به همدیگر رسیدند تکه جلو ما نیز بافته شده و آماده است از این به بعد دو سر بافت را به هم وصل کرده و بافت را به صورت یک تکه دور تا دور به اندازه بلندی دلخواه می‌بافیم تا به حلقه آستین برسد.

بعد از اینکه به حلقه آستین رسید بافت را دو قسمت می‌کنیم یک قسمت برای جلو و یک قسمت برای پشت یک قسمت جلو را که جدا کردیم از سمت حلقه آستین به اندازه دو مربع از هر دو طرف بافت برای حلقه آستین جدا کرده و نمی‌بافیم بقیه بافت را ادامه می‌دهیم تا ۱۵ سانتی متر،

بعد از ۱۵ سانتی متر از هر دو طرف بافت به اندازه سرشانه جدا کرده ابتدا سمت راست را تا ۵ سانتی متر دیگر بافته تا حلقه آستین به ۲۰ سانتی متر برسدبعد سمت چپ را می بافیم و اضافه ای که در وسط می مانند برای گودی یقه نمی‌بافیم سمت چپ را نیز تا ۵ سانتی متر ادامه می‌دهیم.

نخ را قطع کرده و سمت دیگربافت را نیز به همین صورت بافته در این نوع بافت با هیچ درزی به غیر از سرشانه نداریم. وقتی کار به پایان رسید درز سرشانه ها را دوخته و یک دورگیری طبق سلیقه خود دور تا دور یقه آستینها و و پایین بافت انجام می‌دهیم.

عزیزان تونیک بسیار زیبا و شیکی است امیدوارم که ببافید و از آن لذت ببرید.

منبع :آرتاکاوا