این کلاه برای ۶ تا سایز (نوزاد،۳ ۶ ماه،۱۲ ماه،۲ سال،۴ سال،۵ ۶ سال )هست که با اولین سایز طرز بافت شرح داده میشه وبرای بقیه سایزها داخل پرانتز میاد. Gauge: خیلی مهمه که با میل ۲۲ دونه سربندازی و۲۸ رج ببافی(بافت ساده با نخ رنگ اصلی کلاه) به یه مربع ۱۰*۱۰ برسی.اگه نختون این […]

بافت کلاه ملوانی
این کلاه برای ۶ تا سایز (نوزاد،۳ ۶ ماه،۱۲ ماه،۲ سال،۴ سال،۵ ۶ سال )هست که با اولین سایز طرز بافت شرح داده میشه وبرای بقیه سایزها داخل پرانتز میاد.
Gauge: خیلی مهمه که با میل ۲۲ دونه سربندازی و۲۸ رج ببافی(بافت ساده با نخ رنگ اصلی کلاه) به یه مربع ۱۰*۱۰ برسی.اگه نختون این مشخصات رو نداره سایز میل رو کم یا زیاد کنید تا به این اندازه برسید.
با میل کوچکتر(عموما برای کشباف از میل سایز کمتر استفاده میکنند تا تنگتر وشکیلتر بشه) و نخ رنگ مربوط به کشباف ۷۳ (۷۹, ۸۳, ۹۳, ۱۰۱, ۱۰۵) دونه سر بندازید و۷ رج کشباف یکی از زیر یکی از رو ببافید.
رج ۸: ۴ (۷, ۴, ۹, ۵, تا دونه کشباف،یه دونه اضافه کنید،(۶ (۶, ۴, ۵, ۷, ۶) تا دونه کشباف،یه دونه اضافه) رو۱۱ (۱۱, ۱۹, ۱۵, ۱۳, ۱۵) بار تکرار کنید،سپس۳ (۶, ۳, ۹, ۵, ۷) دونه کشباف ببافید.
رج نهم(روی کار):همه از زیر
رج ۱۰:همه از رو
رج۱۱:یکی از زیر،(یه دونه اضافه،۱۳ (۱۴, ۱۶, ۱۷, ۱۸, ۱۹) تادونه از زیر،یه دونه اضافه،یه دونه از زیر) اینکارو ۶ بار تکرار کنید.تعداد دونه ها۹۷ (۱۰۳, ۱۱۵, ۱۲۱, ۱۲۷, ۱۳۳) میشه.
رج۱۲ ۱۶: همه رو ساده ببافید.
رج۱۷:یکی از زیر،(یه دونه اضافه،۱۵ (۱۶, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۱) تا دونه از زیر،یه دونه اضافه،یه دونه از زیر) اینکارو ۶ بار تکرار کنید.
رج۱۸ ۲۲:همه رو ساده ببافید.
رج۲۳:یکی اززیر،(دوتا یکی، ۱۳ (۱۴, ۱۶, ۱۷, ۱۸, ۱۹) تا دونه از زیر،ssk ،یه دونه از زیر) اینکارو ۶ بار تکرار کنید.تعداد دونه ها۹۷ (۱۰۳, ۱۱۵, ۱۲۱, ۱۲۷, ۱۳۳) تا میشه
رج۲۴ ۲۶: همه رو ساده ببافید.
رج۲۷:یکی از زیر،(دوتا یکی،۱۱ (۱۲, ۱۴, ۱۵, ۱۶, ۱۷), تا دونه از زیر،ssk یکی از زیر) اینکارو ۶ بار تکرار کنید.تعداد دونه ها۸۵ (۹۱, ۱۰۳, ۱۰۹, ۱۱۵, ۱۲۱) تا میشه.
رج۱۸ ۳۰: همه رو ساده ببافید
رج۳۱:یکی از زیر،(دوتا یکی۹ (۱۰, ۱۲, ۱۳, ۱۴, ۱۵), تا دونه از زیر،ssk ،یکی از زیر) اینکارو ۶ بار تکرار کنید.تعداد دونه ها ۷۳ (۷۹, ۹۱, ۹۷, ۱۰۳, ۱۰۹) تا میشه.
رج۳۲ ۳۴: همه رو ساده ببافید
فقط برای سایزهای ۱ ۲ سال،۳ ۴ سال،۵ ۶ سال:
رج۳۵:یکی از زیر،(دوتا یکی،۱۱ (۱۲, ۱۳) تا دونه از زیر،ssk ، یکی از زیر) اینکارو ۶ بار تکرار کنید.تعداد دونه ها ۸۵ (۹۱, ۹۷) تا میشه.
رج۳۶ ۳۸: همه رو ساده ببافید
فقط برای سایز۵ ۶ سال:
رج۳۹:یکی از زیر،(دوتا یکی،۱۱ تا دونه از زیر،ssk،یکی از زیر) اینکارو ۶ بار تکرار کنید.تعداد دونه ها ۸۵ تا میشه.
رج۴۰ ۴۲: همه رو ساده ببافید.
برای هر ۶ تا سایز که البته رجهای ۳۵ (۳۵, ۳۵, ۳۹, ۳۹, ۴۳) آن ها میشه:
یکی از زیر،(دوتا یکی،۷ (۸, ۱۰, ۹, ۱۰, ۹), تا دونه از زیر،ssk ،یکی از زیر) ) اینکارو ۶ بار تکرار کنید.تعداد دونه ها– ۶۱ (۶۷, ۷۹, ۷۳, ۷۹, ۷۳) تا میشه..
رج ۳۶ (۳۶, ۳۶, ۴۰, ۴۰, ۴۴) وهمه رجهای پشت کار:همه از رو
رج۳۷ (۳۷, ۳۷, ۴۱, ۴۱, ۴۵): یکی از زیر،(دوتا یکی،۵ (۶, ۸, ۷, ۸, ۷), تا دونه از زیر،ssk،یکی از زیر) اینکارو ۶ بار تکرار کنید.تعداد دونه ها۴۹ (۵۵, ۶۷, ۶۱, ۶۷, ۶۱) تا میشه..
رج۳۹ (۳۹, ۳۹, ۴۳, ۴۳, ۴۷): یکی از زیر،(دوتایکی،۳ (۴, ۶, ۵, ۶, ۵), تا دونه از زیر، ssk، یکی از زیر) اینکارو ۶ بار تکرار کنید.تعداد دونه ۳۷ (۴۳, ۵۵, ۴۹, ۵۵, ۴۹) تا میشه.
رج۴۱ (۴۱, ۴۱, ۴۵, ۴۵, ۴۹): یکی از زیر،(دوتا یکی،۱ (۲, ۴, ۳, ۴, ۳) تا دونه از زیر،ssk،یکی از زیر) ۶ بار تکرار کنید.تعداد دونه ۲۵ (۳۱, ۴۳, ۳۷, ۴۳, ۳۷) تا میشه.
رج۴۲ (۴۲, ۴۲, ۴۶, ۴۶, ۵۰):همه از رو
برای سایزهای۳ ۶ ماه،۶ ۱۲ماه،۱ ۲ سال،۳ ۴سال،۵ ۶سال
رج۴۳ (۴۳, ۴۷, ۴۷, ۵۱): یکی از زیر(دوتا یکی،۰ (۲, ۱, ۲, ۱), تا دونه از زیر، ssk ، یکی از زیر) ) اینکارو ۶ بار تکرار کنید.تعداد دونه ۱۹ (۳۱, ۲۵, ۳۱, ۲۵) تا میشه.
رج۴۴ (۴۴, ۴۸, ۴۸, ۵۲):همه از رو
سایز۶ ۱۲ماه،سایز۳ ۴ سال:
رج۴۵ (۴۹):یکی از زیر،(دوتایکی،ssk،یکی از زیر) اینکارو ۶ بار تکرار کنید.تعداد دونه ۱۹ (۱۹) تا میشه.
رج۴۶ (۵۰):همه از رو
همه ۶ سایز رج(۴۳ (۴۵, ۴۷, ۴۹, ۵۱, ۵۳:یکی از زیر،(دوتا یکی) اینکارو۱۲ (۹, ۹, ۱۲, ۹, ۱۲) بار تکرار کنید.تعداد دونه ها۱۳ (۱۰, ۱۰, ۱۳, ۱۰, ۱۳) تامیشه.
رج۴۴ (۴۶, ۴۸, ۵۰, ۵۲, ۵۴): ۱ (۰, ۰, ۱, ۰, ۱), تا دونه از رو، دوتایکی از رو(دوتایکیهای قبلی همه از زیر بود)، اینکارو ۶ (۵, ۵, ۶, ۵, ۶) بار تکرار کنید.تعداد دونه ۷ (۵, ۵, ۷, ۵, ۷) تامیشه.
نخ رو به طول۵/۴۵ سانت می برین.نخ رو از دون های باقیمانده رد میکنیدوسفت میکشیدومحکم می بندین. بعد درزها رو بدوزین.

منبع :آرتاکاوا