فیلم | شوخی «لقمه شو» با داور برنامه عصر جدید
فیلم | شوخی «لقمه شو» با داور برنامه عصر جدید

شوخی «لقمه شو» با عصر جدید و دکتر بشیر حسینی را می بینید.