از دانش آموز می خواهیم که دستانش را روبروی خودش بگیرد. حال می خواهیم ۲*۹ را محاسبه کند. برای محاسبه، انگشت شماره ۲(عددی که قرار است در ۹ ضرب بشود را بخواباند) پس از خواباندن انگشت مشاهده میشود درطرف چپ انگشت خوابانده شده عدد ۱ و در طرف راست ۸ انگشت باز وجود دارد که […]

از دانش آموز می خواهیم که دستانش را روبروی خودش بگیرد.

حال می خواهیم ۲*۹ را محاسبه کند. برای محاسبه، انگشت شماره ۲(عددی که قرار است در ۹ ضرب بشود را بخواباند) پس از خواباندن انگشت مشاهده میشود درطرف چپ انگشت خوابانده شده عدد ۱ و در طرف راست ۸ انگشت باز وجود دارد که می شود ۱۸ پس حاصل ۱۸=۲*۹

یا مثلا برای حل ۹*۵ باید انگشت شماره ۵ را بخواباند که پس از خواباندن انگشت شماره ۵ یک طرف ۴ و در طرف دیگر ۵ انگشت باز می میماند که میشود ۴۵

با تشکر از سایت ریاضیات دوره راهنمایی

منبع:http://mehrmath.blogfa.com