عددپی که با مقدار ۱۴/۳ در ذهن ما تداعی پیدا میکند ، نسبت ثابت بین محیط دایره وقطر آن است اگر چه در تاریخ ریاضیات می خوانیم، اولین کسی که عدد پی را مورد مطالعه قرار داد، «ارشمیدس» بود. اما با پژوهشی بیش تر به این نتیجه می رسیم که دراین زمینه «غیاث الدین جمشید […]

عددپی که با مقدار ۱۴/۳ در ذهن ما تداعی پیدا میکند ، نسبت ثابت بین محیط دایره وقطر آن است

اگر چه در تاریخ ریاضیات می خوانیم، اولین کسی که عدد پی را مورد مطالعه قرار داد، «ارشمیدس» بود. اما با پژوهشی بیش تر به این نتیجه می رسیم که دراین زمینه «غیاث الدین جمشید کاشانی» ریاضی دان معروف ایرانی پیشقدم بوده است.

او محاسبه ی نسبت محیط دایره به قطر آن را هم با حساب شصت گانی وهم با حساب دهدهی به دست آورد، نتیجه ی کار او با حساب دهدهی تا ۱۳ رقم اعشار دقت دارد.

در دایره المعارف بریتانیکا در این مورد از یک عدد باور نکردنی یاد شده است و نوشته اند که غیاث الدین جمشید کاشانی نسبت محیط به قطر دایره را به کمک یک ۸۰۰ میلیون ضلعی منتظم به دست آورد.

عدد پی در سال ۱۶۶۹ تا ۷۱ رقم اعشار، در سال ۱۸۴۴ تا ۲۰۰ رقم اعشار ، درسال ۱۸۵۴ تا ۵۰۰ رقم اعشار ودر سال ۱۸۷۳ تا ۷۰۰ رقم اعشار محاسبه گردید. سرانجام به کمک ماشین حساب در سال۱۹۵۵ مقدار عدد پی تا ۳۰۸۹ رقم در مدت ۱۵ دقیقه محاسبه شد.

پیدا کردن ارقام اعشاری عدد پی همچنان ادامه دارد وهر چند با کامپیوتر توانسته اند تا ۱۰۰۰۰۰ رقم آن را محاسبه کنند، اماهنوز به ارقام تکراری نرسیده اند، به همین دلیل عددپی را یک عدد گنگ (عددی که گویا نیست) می نامند.

دانشمندان قدیم ایرانی ارقام اعشاری عدد پی را تا ۱۱ رقم اعشاری به شعر سروده اند.

خرد وبینش وآگاهی دانشمندان

ره سرمنزل توفیق بما آموزد

اگر تعداد حروف هر کلمه را بشماریم وبه ترتیب کنار هم قرار دهیم، عدد پی را تا ۱۱ رقم اعشار نمایش می دهد. ۱۴۱۵۹۲۲۴۵۳۵/۳
منبع:

http://mehrmath.blogfa.com