۱۰۰ برابر است با مجموع توانهای سوم اولین چهار عدد طبیعی : ۱۰۰=۴۳+۳۳+۲۳+۱۳ عدد ۱۰۰ را میتوان به وسیله ۵ رقم مساوی نوشت : ۱۱۱-۱۱=۱۰۰ (۳÷۳)+۳۳×۳=۱۰۰ ۵×۵-۵×۵×۵=۱۰۰ (۵+۵+۵+۵)×۵=۱۰۰ منبع: http://mehrmath.blogfa.com

۱۰۰ برابر است با مجموع توانهای سوم اولین چهار عدد طبیعی :

۱۰۰=۴۳+۳۳+۲۳+۱۳

عدد ۱۰۰ را میتوان به وسیله ۵ رقم مساوی نوشت :

۱۱۱-۱۱=۱۰۰

(۳÷۳)+۳۳×۳=۱۰۰

۵×۵-۵×۵×۵=۱۰۰

(۵+۵+۵+۵)×۵=۱۰۰

منبع:

http://mehrmath.blogfa.com