تیم ملی ترکیه برای برگزاری مسابقه مقدماتی یورو ۲۰۲۰ با ایسلند وارد این کشور شد که حواشی زیادی ایجاد کرد.

در مصاحبه یکی از بازیکنان تیم ملی ترکیه فردی به جای میکرفون فرچه ای را مقابل بازیکن گرفت که این حرکت او باعث ایجاد تنش میان این دو کشور شده است.
مقامات ایسلندی معتقدند کسی که این کار را انجام داده یک مسافر بوده و از مردم ایسلند نیست؛اما در طرف مقابل مسئولان و مقامات کشور ترکیه می گویند که قصد آن فرد تحقیر نژاد و زبان بوده است.