تلفن خدا… الو… سلام، منزل خداست؟ این منم، مزاحمی که آشناست… هزار دفعه این شماره را دلم گرفته است… ولی هنوز پشت خط در انتظار یک صداست… شما که گفته ای پاسخ سلام واجب است… به ما که می رسد حساب بنده هایتان جداست؟… الو دوباره قطع و وصل تلفنم شروع می شود… خرابی از […]

تلفن خدا…

الو…

سلام، منزل خداست؟

این منم، مزاحمی که آشناست…

هزار دفعه این شماره را دلم گرفته است…

ولی هنوز پشت خط در انتظار یک صداست…

شما که گفته ای پاسخ سلام واجب است…

به ما که می رسد حساب بنده هایتان جداست؟…

الو دوباره قطع و وصل تلفنم شروع می شود…

خرابی از دل من است یا عیب سیم هاست؟

.

.

منبع:http://pare-parvaz1.blogfa.com