۱۲) ۱۳) ۱۴) ۱۵) ۱۶) منبع :آموزش خیاطی

۱۲)

۱۳)

۱۴)

۱۵)

۱۶)

منبع :آموزش خیاطی