تعبیر خواب هایی که با حروف ب شروع میشود باتلاق ۱ـ گذشتن از میان مناطق باتلاقی در خواب ، علامت آن است که تحت الشعاع شرایطی ناسازگار قرار می گیرید ، و از ماجرایی عاشقانه ضربه ای شدید متحمل خواهید شد . ۲ـ اگر خواب ببینید به زمینی باتلاقی نزدیک می شوید که پوشیده از […]

تعبیر خواب هایی که با حروف ب شروع میشود

باتلاق
۱ـ گذشتن از میان مناطق باتلاقی در خواب ، علامت آن است که تحت الشعاع شرایطی ناسازگار قرار می گیرید ، و از ماجرایی عاشقانه ضربه ای شدید متحمل خواهید شد .
۲ـ اگر خواب ببینید به زمینی باتلاقی نزدیک می شوید که پوشیده از گیاهان سبز است ، نشانه آن است که با خنثی کردن دسیسه ها و گذشتن از موانعی خطرناک به خوشبختی و سعادتی باور نکردنی دست می یابید .

باد

۱ـ اگر خواب ببینید باد به آرامی در کار وزیدن است ، علامت آن است که در اثر فوت یکی از نزدیکان ثروت هنگفتی به شما ارث می رسد .
۲ـ شنیدن صدای زوزه باد در خواب ، علامت آن است که با از دست دادن قردی بسیار عزیز ، زندگی شما بیهوده و بی معنا خواهد شد .
۳ـ اگر خواب ببینید بر خلاف جهت وزش بادی تند راه می روید ، علامت آن است که شجاعانه در مقابل وسوسه های شیطانی مقاومت خواهید کرد . و از راهی درست برای کسب ثروت اقدام می کنید .
۴ـ اگر خواب ببینید باد برخلاف آنچه که شما می خواهید می وزد ، علامت آن است که در امور عاشقانه به نومیدی ، و در به ثمر رساندن امور زندگی شکست می خورید .
۵ـ اگر خواب ببینید باد در همان جهتی که شما دوست دارید می وزد ، علامت آن است که بر رقبای خود چیره می شوید و امور زندگی خود را به درستی هدایت می کنید .

بادام

۱ـ دیدن بادام در خواب ، نشانه آن است که پس از مدتی کوتاه ثروتمند خواهید شد .
۲ـ اگر بادامهایی نارس در خواب ببینید ، دلالت بر آن دارد که پیش از تغییر موقعیت و وضعیت شما در زندگی ، بسیار نومید خواهید شد .

بادبادک

۱ـ اگر خواب ببینید بادبادکی به هوا می فرستید ، نشانه‌ آن است که از طریق کارهای نادرست ثروت زیادی به دست خواهید آورد .
۲ـ اگر خواب ببینید بادبادکی بر زمین افتاده است ، علامت آن است که در زندگی با شکست و نومیدی روبرو خواهید شد .
۳ـ اگر خواب ببینید بادبادکی درست می کنید ، نشانه آن است که به سرمایه ای اندک ، معامله بزرگی انجام می دهید و می کوشید کسی را از آن خود سازید .
۴ـ اگر خواب ببینید کودکان بادبادک هوا می کنند ، نشانه آن است که برای کسب لذت به کارهایی بیهوده دست خواهید زد .
۵ـ اگر خواب ببینید بادبادکی بیش از حد معمول بالا رفته است ، علامت آن است که امیدها و آرزوها به یأس و نومیدی بدل می شود .

بادبزن

۱ـ دیدن بادبزن در خواب ، علامت آن است که در آینده نزدیک خبرهایی خوب و حیرت انگیز به دست شما خواهد رسید .
۲ـ اکر دختری خواب ببیند با باد بزن خود را باد می زند ، نشانه آن است که با افراد جدیدی آشنا خواهد شد . اگر خواب ببیند بادبزن کهنه ای را گم می کند ، نشانه‌آن است که نامزد او خواستار زنی دیگر خواهد شد .

بادکنک

۱ـ دیدن بادکنک در خواب ، علامت آن است که در صورتی که مراقب سلامت خود نباشید در آینده با مشکلات زیادی روبرو می شوید .
۲ـ اگر در خواب بچه ها را مشغول بادکردن بادکنک ببینید ، نشانه آن است که انتظاری که برای رسیدن به آسودگی و فراغت داشته اید ، برآورده نمی شود .

باد و بوران
دیدن باد و بوران شدید در خواب ، نشانه دست زدن به کاری دشوار و نومید کننده است.

منبع:http://robabnaz61.persianblog.ir