تعبیر خواب هایی که با حروف ب شروع میشود بذر دیدن بذر در خواب ، نشانه سعادتی افزاینده است . هر چند اوضاع فعلی ناخوشایند به نظر برسد . برادر ۱ـ اگر برادر خود را در حالی که مسرور است ، در خواب ببینید ، نشانه آن است که موجب خوشبختی و پیروزی برادر خود […]

تعبیر خواب هایی که با حروف ب شروع میشود

بذر
دیدن بذر در خواب ، نشانه سعادتی افزاینده است . هر چند اوضاع فعلی ناخوشایند به نظر برسد .

برادر

۱ـ اگر برادر خود را در حالی که مسرور است ، در خواب ببینید ، نشانه آن است که موجب خوشبختی و پیروزی برادر خود خواهید شد .

برادر زاده
دیدن برادر زاده خود در خواب ، نشانه آن است که بزودی در آمد کافی به دست خواهید آورد . اما اگر برادرزاده خود را در خواب غمگین و مأیوس ببینید ، نشانه آن است که با عدم آسایش و نومیدی دست به گریبان خواهید شد .

برج مراقبت

۱ـ اگر در خواب از برج دیده بانی بالا بروید ، نشانه آن است که تمایل دارید به تحقیقات نظری و بررسی فرضیه ها بپردازید و بررسی واقعیات زندگی را به دیگران واگذار کنید .

برچسب
دیدن برچسب در خواب ، علامت آن است که به دشمنی اجازه می دهید از اسرار خصوصی شما مطلع شود و از این امر رنج خواهید برد .

برزنت

۱ـ دیدن پارچه برزنت در خواب ، علامت روبرو شده با سردی و خیانت است .
۲ـ اگر خواب ببینید پارچه برزنت خرید و فروش می کنید ، علامت آن است که معاملاتی مشکوک خواهید داشت .

برس

۱ـ دیدن برس در خواب ، نشانه بدبخت شدن در اثر نابسامانی کارهاست .
۲ـ دیدن برس کهنه و خراب ، علامت بیماری است .
۳ـ دیدن برس لباس در خواب ، نشانه وظیفه سنگینی است که در آینده بر دوش شما خواهد افتاد .
۴ـ اگر خواب ببینید لباسهای خود را برس می زنید ، نشانه آن است که بزودی در مقابل کار دشواری که انجام می دهید ، پولی دریافت خواهید کرد .
۵ـ دیدن برسهای گوناگون در خواب ، نشانه انجام دادن خطاست .

برف

۱ـ دیدن برف در خواب ، نشانه آن است که در آینده مصیبت یا بدبختی برایتان روی نخواهد داد .
۲ـ اگر خواب ببینید میان طوفان و برف راه می روید ، نشانه آن است که در اثر شکست و نرسیدن به آرزویی که سالها خواستار آن بودید ، نومید و اندوهگین خواهید شد .
۳ـ برف خوردن در خواب ، نشانه آن است که به ایده آل های خود دست نخواهید یافت .
۴ـ دیدن برف گل آلود در خواب ، نشانه آن است که شخصیت و غرورتان را کسی مورد تحقیر قرار خواهد داد . با این حال شما باز خواهید کوشید با همین فرد ارتیاط برقرار کنید .
۵ـ اگر خواب ببینید برفها آب می شوند ، نشانه آن است که دلهره شما مبدل به شادمانی می گردد .
۶ـ اگر خواب ببینید از پشت پنجره به دانه های درشت برف نگاه می کنید ، نشانهآن است که در اثر فشار مالی با نامزد خود مشاجراتی خواهید داشت .
۷ـ دیدن کوههای برف گرفته در خواب ، نشانه آن است که افکار و تمایلات شما هیچ پیشرفت ارزشمندی به ارمغان نمی آورد .
۸ـ اگر خواب ببینید در منظره ای برفی ، خورشید می درخشد ، نشانه آن است که بدبختی و سیاه روزی پایان خواهد یافت ، و روزهای خوشی آغاز خواهد شد .
۹ـ اگر دختری خواب ببیند بر برفها سورتمه سواری می کند ، نشانه آن است که برای پذیرفتن خواستگار خود با مخالفتهایی بسیار مواجه می شود .
۱۰ـ اگر خواب ببینید با دیگران برف بازی می کنید ، علامت آن است که پیرامون موضوع شرم آوری داوری خواهید کرد . اگر قضاوت شما بر پایه درستی استوار نباشد ، یقیناً شکست خواهید خورد .
۱۱ـ اگر خواب ببینید در ناحیه ای برف پوش راه خود را گم کرده اید ، علامت آن است که غم و اندوه به زندگی شما راه خواهد یافت .

برکه
اگر دختری خواب ببیند در برکه ای تن می شوید ، دلالت بر آن دارد که جذابیتهای زنانه اش برای او قدر و منزلتی فراهم ساخت .

برگ

۱ـ دیدن برگ در خواب ، علامت پیشرفت قابل ملاحظه ای در زندگی است .
۲ـ دیدن برگهای خشک در خواب ، نشانهآن است که احساسات شوم و نومیدانه ، شما را در بر خواهد گرفت .
۳ـ اگر دختری خواب برگهای خشک ببیند ، علامت آن است که در مسیر زندگی بی یار و تنها خواهد ماند . گاهی اوقات چنین خوابی به معنای مرگ دلالت دارد .
۴ـ اگر دختری خواب برگهای سبز و تازه ببیند ، علامت آن است که ثروتمند خواهد شد و با مردی متمول ازدواج خواهد کرد .

برلیان

۱ـ دیدن برلیان در خواب ، نشانه آن است که برای رسیدن به بزرگترین هدف خود با مانع و نومیدی روبرو خواهید شد .
۲ـ دیدن برلیان شکسته در خواب ، علامت آن است که فردی مورد اعتماد به شما بی وفایی می کند .

برنج ۱ـ دیدن دانه های برنج در خواب ، برای تجار نشانه معاملاتی سود آور است ، برای کشاورزان نشانه‌ محصولات فراوان است .
۲ـ خوردن برنج در خواب ، نشانه رضایت از آسایش و شادمانی خانوادگی است .
۳ـ اگر خواب ببینید دانه های برنج با شن و خاک مخلوط گشته است ، نشانه آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد . و از دوستان خود جدا خواهید ماند .
۴ـ اگر دختری خواب ببیند برنج می پزد ، نشانه آن است که به زودی وظایف جدیدی به عهده خواهد گرفت ، و از این طریق ثروتی گرد خواهد آورد .

برنز

۱ـ اگر دختری در خواب مجسمه ای از برنز ببیند ، نشانه آن است که در ازدواج با فرد مورد نظر خود با شکست روبرو خواهد شد .
۲ـ اگر دختری در خواب ، مجسمه ای از برنز ببیند که حرکت می کند ، دلالت بر آن دارد که در امر ازدواج با فردی تا آخرین مراحل پیش می رود ، اما ازدواج صورت نمی گیرد .
۳ـ دیدن حشرات برنزی در خواب ، نشانه حسادت و نابودی است .

بره

۱ـ اگر خواب ببینید بره ها در چمنزاری سرسبز بازی می کنند ، علامت آن است که دوستانی صمیمی خواهید یافت و در کسب ثروت موفق خواهید شد . اگر کشاورزی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که از طریق فروش محصولات زراعی خود سودی کلان خواهد برد .
۲ـ دیدن بره مرده در خواب ، نشانه اندوه و پریشانی است .
۳ـ اگر خواب ببینید روی پشم سفید بره خونین است ، نشانه آن است که افرادی بیگناه از اعمال خلافکاران رنج خواهند برد .
۴ـ اگر در خواب بره ای گم کنید ، علامت آن است که افرادی خودرأی به فرمان شما گردن می نهند ، شما باید بیشتر مراقب رفتار خود باشید .
۵ـ دیدن پوست بره در خواب ، علامت آن است که لذت و آسایش به زور از دیگران سلب خواهد شد .
۶ـ اگر خواب ببینید بره ای را ذبح می کنند ، علامت آن است که با فدا کردن فراغت و آسایش خود عاقبت به سعادت دست می یابید .
۷ـ خوردن گوشت با استخوان بره در خواب ، نشانه آن است که برای تأمین فرزندان دچار دردسر خواهید شد .
۸ـ اگر خواب ببینید بره ها از پستان مادر خود شیر می مکند ، علامت آن است که صاحب فرزندی زیبا و دوست داشتنی خواهید شد و دوستانی با استعداد خواهید یافت .
۹ـ اگر خواب ببینید گرگ بره ای را می درد ، علامت آن است که مردم بیگناه از دست افراد شرور و ظالم رنج خواهند کشید .
۱۰ـ شنیدن صدای بع بع بره ها در خواب ، علامت آن است که از شما درخواست بخشش و چشم پوشی خواهد شد .
۱۱ـ دیدن بره ها هنگام طوفان زمستانی و بارندگی در خواب ، علامت آن است که امید شما به بهبودی اوضاع و روزگاری بهتر به یأس مبدل خواهد شد .
۱۲ـ اگر خواب ببینید صاحب بره ای سفید هستید ، نشانه آن است که در محیطی سودبخش و لذتبخش زندگی خواهید کرد .
۱۳ـ اگر خواب ببینید بره ای را میان بازوان خود گرفته اید ، علامت آن است که برای رسیدن به شادمانی از خسارست رو برمی گردانید و خرجهایی فراوان می کنید بی آنکه از هدر رفتن پول خود کوچکترین تأسفی بخورید .
۱۴ـ اگر خواب ببینید پشم بره ای را می چینید ، علامت آن است که شخصیتی سرد و پولدوست به دست خواهید آورد . با همه صداقت بی رحم خواهید بود .
۱۵ـ اگر زنی خواب ببیند پوست بره ای را می کند و ناگهان در حین انجام این کار در می یابید که پوست فرزند خود را از گوشت جدا می کند ، نشانه آن است که در آینده با رفتار خود موجب پریشانی و اندوهگین شدن نزدیکان خواهد شد .

برهنگی

۱ـ اگر در خواب خود را برهنه ببینید ، علامت آن است که به اعمال رسوایی آور تن خواهید داد .
۲ـ اگر دیگران را در خواب عریان ببینید ، نشانه آن است که افرادی مکار شما را تشویق می کنند تا وظایف اصلی خود را از یاد ببرید .
۳ـ اگر در خواب ناگاه متوجه شوید برهنه هستید و بکوشید با چیزی خود را بپوشانید ، علامت آن است که از عادات ناپسند و لذتهای نامشروع دست خواهید کشید .

برهنه

۱ـ اگر خواب ببینید با لباسی پاره و پابرهنه سرگردانید ، نشانه آن است که توقعات بیش از اندازه برای شما دردسر تولید خواهد کرد و تمامی کوششهای شما برای رسیدن به هدفی خاص به یأس مبدل خواهد شد .

منبع:http://robabnaz61.persianblog.ir