تعبیر خواب هایی که با حروف ب شروع میشود بز ۱ـ اگر خواب ببینید بزهای سرگردان در اطراف مزرعه چرا می کنند ، علامت آب و هوای موسمی و محصول فراوان است . اگر آنها را جایی دیگر ببینید ، نشانه انجام معاملاتی محتاطانه و کسب ثروتی بیشتر است . ۲ـ اگردرخواب بز نری به […]

تعبیر خواب هایی که با حروف ب شروع میشود

بز

۱ـ اگر خواب ببینید بزهای سرگردان در اطراف مزرعه چرا می کنند ، علامت آب و هوای موسمی و محصول فراوان است . اگر آنها را جایی دیگر ببینید ، نشانه انجام معاملاتی محتاطانه و کسب ثروتی بیشتر است .
۲ـ اگردرخواب بز نری به شما شاخ بزند ، نشانه آن است که باید آگاه باشید تا دشمنان به اسرار شما دست نیابند .
۳ـ اگر زنی خواب ببیند سوار بز نری شده است ، علامت آن است که به خاطر رفتار بی ادبانه احترام خود را نزد دیگران از دست می دهد .
۴ـ اگر زنی خواب ببیند شیر بز می نوشد ، علامت آن است که بخاطر ثروت و مادیات ازدواج می کند و از این کار پشیمان نمی شود .

بزغاله
دیدن بزغاله در خواب ، نشانه آن است که در کسب لذتهای دنیوی افراط می کنید و احتمالاً انسانی خوش قلب را اندوهگین خواهید ساخت .

بزکوهی

۱ـ دیدن بز کوهی در خواب ، نشانه آن است که خواسته های شما از حد معمول ارتقاع می یابد و با تلاش زیاد به خواسته ها و آرزوهای خود خواهید رسید .
۲ـ اگر دختری خواب ببیند زیر پای بز کوهی خالی می شود و از کوه می افتد ، نشانه آن است که به کسی دل بسته است ، اما او نسبت به آن عشق خطاست .

بستنی

۱ـ خوردن بستنی در خواب ، نشانه آن است که در به ثمر رساندن مسئولیتهایی که به دوش گرفته اید موفق خواهید شد .
۲ـ اگر خواب ببینید بچه ها مشغول خوردن بستنی هستند ، نشانه آن است که به طور غیرقابل باوری به سعادت و شادمانی دست می یابید .
۳ـ اگر دختری خواب ببیند در حضور دیگران بستنی خود را به زمین می اندازد ، نشانه آن است که به خاطر نامهربانی با دیگران به وضع دردآوری گرفتار خواهد شد .
۴ـ خوردن بستنی ترش در خواب ، نشانه آن است که شادمانی شما با اندوهی به پایان می رسد .
۵ـ اگر خواب ببینید بستنی شما آب می شود ، علامت آن است که پیش از آنکه به لذت دلخواه دست یابید ، بازار آن لذت کساد می شود .

بسته پستی

۱ـ گرفتن بسته پستی در خواب ، نشانه ناخوشنودی از وضع مساعد زندگی است . و بازگشتن فردی عزیز از سفر .
۲ـ حمل کردن بسته پستی در خواب ، علامت کار کردن روی موضوعی مطلوب است .
۳ـ اگر در خواب بسته پستی از دستتان بیفتد ، نشانه آن است که در معامله ای شکست خواهید خورد .

بشقاب
دیدن بشقاب در خواب ، نشانه صرفه جویی کردن در زندگی و یافتن همسری شایسته است .

بشکه

۱ـ دیدن بشکه ای پر در خواب ، علامت آن است که اوقاتی خوش در جشن و سرور خواهید داشت .
۲ـ اگر در خواب بشکه ای تهی ببینید ، دلالت بر آن دارد که زندگی شما تحت تأثیر عوامل بیرونی از هر گونه شادمانی و آرامش ، تهی می شود .

بطری

۱ـ اگر خواب ببینید مایعی شفاف داخل بطری است ، دلالت بر آن دارد که شما در تمام مسائل عاطفی ، پیروز خواهید شد .
۲ـ اگر در خواب بطریی تهی ببینید ، نشانه آن است که به دامی خواهید افتاد ولی با تدابیر درست از گرفتاری رها خواهید شد .

بقالی
دیدن بقالی در خواب که لبنیات تازه و پاکیزه بفروش می رساند ، علامت آرامش و راحتی است .

بلبل

۱ـ اگر در خواب صدای موزون و چهچهه بلبل را بشنوید ، نشانه زندگی در محیطهایی سالم و دلپذیر است و همچنین کسب توفیق و سربلندی در محیط اجتماعی است .
۲ـ دیدن بلبل در خواب ، علامت پیروزی و سعادت است .

بلدرچین

۱ـ دیدن بلدرچین در خواب ، علامت سعادت خوشبختی است .
۲ـ دیدن بلدرچین مرده در خواب ، علامت روبرو شدن با بدبختی بزرگی است .
۳ـ اگر خواب ببینید بلدرچین شکار می کنید ، علامت آن است که به بهترین دوستان خود حسادت می ورزید .
۴ـ خوردن گوشت بلدرچین در خواب ، نشانه آن است که بیش از حد ولخرجی خواهید کرد .

بلور

۱ـ دیدن هر چیز بلوری در خواب ، نشانه فرا رسیدن درد و اندوه است و سختی در کارهای اجتماعی .
۲ـ اگر زنی خواب ببیند دیوارهای اتاق پذیرایی و صندلیها با بلور تزیین شده اند علامت آن است که می فهمد افراد مورد احترام او ، دیگر ارزش ستایش ندارند . اما اگر در اتاق افراد آشنایی ببینید ، نشانه آن است که آنها نیز در خور دوستی با او نیستند .

بنا

۱ـ اگر خواب ببینید بنایی مشغول ساختن ساختمانی است ، نشانه آن است که به محیط اجتماعی مناسبتری پا خواهید گذاشت .

بنزین
دیدن بنزین در خواب ، علامت آن است که از منبعی به شما پولی خواهد رسید و دیگران برای تصاحب این پول با شما جدال خواهند کرد .

بوق

۱ـ شنیدن صدای بوق در خواب ، علامت آن است که اخباری به گوش شما می رسد که باعث شادمانی شما می گردد .
۲ـ دیدن بوق شکسته در خواب ، نشانه وقوع مرگ یا تصادف است .
۳ـ اگر خواب ببینید بچه ها با بوق بازی می کنند ، علامت آن است که در محیط خانواده شما همواره تفاهم حکمفرماست .
۴ـ اگر زنی خواب ببیند در بوقی می دمد ، علامت آن است که نگران آن است که تاریخ ازدواج او در چه زمان خواهد بود .

بوقلمون

۱ـ دیدن بوقلمون در خواب ، علامت آن است که از حرفه خود منفعتی بسیار به دست خواهید آورد .
۲ـ اگر خواب ببینید تعدادی بوقلمون برای فروختن به بازار می برید ، علامت آن است که زندگی شما به سمت آسودگی و آرامش پیش خواهد رفت .
۳ـ دیدن بوقلمون بیمار یا مرده در خواب ، علامت آن است که به تنگدستی دچار خواهید شد ، و با شرایطی نامساعد و دشوار زندگی خواهید کرد .
۴ـ خوردن گوشت بوقلمون در خواب ، علامت آن است که سرگرمی و تفننی شادی آفرین به انتظار شماست .
۵ـ دیدن بوقلمون به هنگام پرواز در خواب ، علامت آن است که از گمنامی ناگاه به شهرت خواهید رسید .
۶ـ اگر خواب ببینید برای شکار بوقلمون به طرف آنها تیراندازی می کنید ، علامت آن است که با زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی ثروتی به چنگ می آورید .

منبع:http://robabnaz61.persianblog.ir