یکی از رموزی که در بازی با کودک وجود دارد، این است که اسباب بازیهایی که مورد استفاده قرار می گیرند، حتما نباید همیشه فانتزی و با رنگ و سر وصدا باشند…

بازی برای ردیابی با چشم

یکی از رموزی که در بازی با کودک وجود دارد، این است که اسباب بازیهایی که مورد استفاده قرار می گیرند، حتما نباید همیشه  فانتزی و با رنگ و سر وصدا باشند. در واقع گاهی فقط یک دستمال پارچه ای یا روسری رنگی کافی است.کودک را از پشت روی زمین بخوابانید. یک روسری، دستمال یا پارچه سبک در فاصله ۳۰ سانتی متری بالای سر او بگیرید. دستمال را به او نزدیک کرده و سپس به طرف بالا کشیده و دور کنید و دوباره پایین بیاورید. در حالیکه آن را بصورت موجی حرکت می دهید برای کودک آواز بخوانید یا اسمش را صدا بزنید.

منبع:نی نی سایت