لمس کردن انگشتان دست و پاهای کودک به او این فرصت را می دهد تا ابتدا و انتهای اندام خود و فراتر از آن دنیای اطرافش را کشف کند…

لمس کردن انگشتان دست و پا

لمس کردن انگشتان دست و پاهای کودک به او این فرصت را می دهد تا ابتدا و انتهای اندام خود و فراتر از آن دنیای اطرافش را کشف کند.

  رسانه ۷ – دست کودک را به آرامی بلند کنید. مراقب پشت دست او بویژه زمانیکه آ نرا جمع می کند باشید. انگشتان او را به آرامی از ابتدا تا نوک انگشتان لمس کرده تا انگشتان او باز شده و صاف شود. زمانیکه لمس کردن انگشتان دست او به پایان رسید نوبت پاهای کودک است. به آرامی کف پاها و انگشتان پاهایش را ماساژ دهید.

 

مادر باید با تقوی باشد و مواظب باشد تا بواسطه بی تقوایی شیر خود را آلوده نکند. مخصوصا در زمان شیردهی گناه را از زندگی خود دور کند. رابطه با خدا و رعایت مستحبات بر روی کودک اثر می گذارد.

 

منبع:نی نی سایت