ترغیب کودک برای تقلید از شما، او را بر آن می دارد تا الگوهای پیچیده تری از زبان را تمرین کند که در نهایت به تلاش بیشتر او جهت ادای کلمات و سپس عبارات منتهی خواهد شد…

درسهای کوتاهی از زبان

کودک ۳ تا ۶ ماه، موجود کوچولوی شیرینی است که با صداهایی که از خود ایجاد می کند و خنده های زیبایش همه را به سمت خود جلب می کند. با آنکه او هنوز نمی تواند کلمات را کامل تلفظ کند اما به صورت دلپذیری که ادا می کند، نشان می دهد که در حال کشف کلماتی است که هر روز می شنود. کودک از پاسخ هایی که شما در قبال این اصوات می دهید نیز مطالبی یاد می گیرد. با تکرار این اصوات مانند کودک او را در ادامه این تلاش  ترغیب کنید.

• وقتی می گوید(( اآ )) گوش کنید سرتان را به علامت تایید تکان دهید و شما هم در جواب تکرار کنید (( اآ )) . وقتی می گوید: (( گو گو )) شما هم بگویید (( گو گو )) 

• هنگامی که هر دو کمی گرم شدید سعی کنید با کشیدن کلمات آنها را عوض کنید.  با آ)) تبدیل شود به ((باآآآ)) و یا حتی به آنها چیزهایی هم اضافه کنید ( (( اوو)) تبدیل شوذ به (( اووو…وا)) )

• ترغیب کودک برای تقلید از شما، او را بر آن می دارد تا الگوهای پیچیده تری از زبان را تمرین کند که در نهایت به تلاش بیشتر او جهت ادای کلمات و سپس عبارات منتهی خواهد شد.

• توجه: این شکل از حرف زدن فقط تا زمانیکه که کودک شروع به حرف زدن نکرده است می تواند سازنده باشد. در آن زمان بهتر است کلمه را صحیح تلفظ کرده و سپس تلفظ اشتباه او را تکرار کنید. هر قدر هم که خنده دار باشد.

 

منبع: نی نی سایت