حسن توفیق در غیاب بسیاری از اهالی فرهنگ و رسانه ازران به خاک سپرده شد.


حسن توفیق در غیاب بسیاری از اهالی فرهنگ و رسانه ازران به خاک سپرده شد.