توئيت چندي پيش عليرضا معزى معاون ارتباطات و اطلاع رسانى دفتر رييس جمهورى درباره اينكه دولت ديپلماسي ازموثرترین ابزارها برای دفاع از منافع شهروندان می داند.


توئيت چندي پيش عليرضا معزى معاون ارتباطات و اطلاع رسانى دفتر رييس جمهورى درباره اينكه دولت ديپلماسي ازموثرترین ابزارها برای دفاع از منافع شهروندان می داند.