کودکان از ابتدا غلت زدن را بلد نیستند. البته اگر چه در این سن از لولیدن و تکان خوردن آنها به اطراف ممکن است این تصور ایجاد شود که آنها این کار را بلد هستند…

 

تمرینی برای حرکت کردن

   رسانه ۷ – کودکان از ابتدا غلت زدن را بلد نیستند. البته اگر چه در این سن از لولیدن و تکان خوردن آنها به اطراف ممکن است این تصور ایجاد شود که آنها این کار را بلد هستند. در حقیقت آنها در حدود ۶ ماهگی می آموزند که چطور این کار را انجام دهند. برای آنکه کودک شروعی را در جهت تسلط بر این امر مهم و پیشرفت در هماهنگی دوطرفه داشته باشد به او کمک کنید تا از پشت به سوی شکم و یا از روی شکم به طرف دیگر بغلتد. او از پشت یا بصورت دمر روی یک پتو یا حوله ای یک لا  قرار دهید و به آرامی کمی آن را بالا ببرید تا بچه به طرف دیگر بچرخد. یا به نرمی قسمت پشت یا جلوی بدن او را فشار دهید تا یاد بگیرد  چگونه وزن خود را به درستی تاب بدهد. شاید نیاز باشد به کودک کمک کنید دشتش را بالا ببرد تا هنگام چرخش زیر بدنش نرود.
منبع:نی نی سایت