کودک قبلا قدرت لگد زدن با پاهای کوچکش را چشیده است. جسمی به صورت سپر جلوی پایش بگیرید تا او مجبور شود به آن ضربه بزند…

بازی لگد زدن

    رسانه ۷ –  کودک قبلا قدرت لگد زدن با پاهای کوچکش را چشیده است. جسمی به صورت سپر جلوی پایش بگیرید تا او مجبور شود به آن ضربه بزند.  و لگدهایش هدف دار شود. هنگامی که  کودک روی میز مخصوص وسایلش، تخت خواب یا زمین خوابیده است یک بالش یک اسباب بازی پارچه ای، یک تکه مقوا یا حتی دستهایتان را در فاصله ای بگیرید که اگر پاهایش را داراز کند به آن برسد. اگر  کودک متوجه بازی نشد هدف را به پاهایش نزدیک کرده و به محض برخورد، او را تشویق کنید. وقتی که متوجه شد که چه باید بکندتکرار مرتب بازی را از شما طلب خواهد کرد.
منبع:نی نی سایت