ول مامان اینجاست، بعد رفته دوباره برمی گرده، دالی موشه بازی است که کودک همیشه دوست دارد.کودکان الی در ۶ یا ۷ ماهگی شروع به درک این مطلب خواهند کرد، که موجودیت اجسام ادامه دارد، حتی اگر در دید نباشند…

 بازی های دالی موشه

   رسانه ۷ – اول مامان اینجاست، بعد رفته دوباره برمی گرده، دالی موشه بازی است که کودک همیشه دوست دارد.کودکان الی در ۶ یا ۷ ماهگی شروع به درک این مطلب خواهند کرد، که موجودیت اجسام ادامه دارد، حتی اگر در دید نباشند. بازی دالی موشه روش بسیار خوبی است تا کوچولوی شما با این مفهوم آشنا شود. می توانید یک تکه پتو یا پارچه را جلوی صورت خود بگیرید و در حال که می گویید ((مامان کجاست)) ناگهان از پشت آن بیرون بیایید. یا حوله نازکی روی صورت کودک بیاندازید و ناگهان را بکشید و بگویید ((دالی موشه))

منبع:نی نی سایت