در حدود ۴ ماهگی کودک نه تنها می تواند ببیند بلکه قادر به ردیابی نیز می باشد. یعنی او می تواند افراد یا اجسامی که در اطرافش حرکت می کنند را ببیند…

   

      بازی با آینه

    رسانه ۷ –  یک کودک ۳ یا ۴ ماه اکنون به مرحله ای رسیده است که می تواند خود را برای چند دقیقه متوالی سرگرم کند. یک پیشروی جالب هم برای کودک و والدین ممکن است صبح زود صدای او را بشنوید که با انگشتان پایش حرف می زند. یا ببینید دستهایش را جلوی صورتش گرفته و چیزهایی می گوید. (همان قان قان کردن و تولید اصوات کودکانه) . یا مشتاقانه به اطراف اتاق نگاه می کند. در حدود ۴ ماهگی کودک نه تنها می تواند ببیند بلکه قادر به ردیابی نیز می باشد. یعنی او می تواند افراد یا اجسامی که در اطرافش حرکت می کنند را ببیند. اکنون که کودک می تواند در حالت دمرو سرش را بلند کند گذاشتن یک آینه در تخت او می تواند موجب سرگرمی او شود. زیرا هنوز درک نمی کند که تصویر درون آینه خود اوست. این مطلب را حدود ۱۵ تا ۱۸ ماهگی خواهد فهمید. در حال حاضر با دیدن تصویرش در آینه خوشحال خواهد شد و می خندد. او از اینکه با چنین شخصی روبرو می شود خوشحال است.

منبع:نی نی سایت