اکنون یک دقیقه خزیدن و تکرار آن برای بار دوم برای کودک نشاط آور است. دو دقیقه آن احتمالا تمام آن چیزی است که او نیاز دارد تا بتواند به سمت حرکتهای بیشتر پیش برود.

 بازی هل دادن

    رسانه ۷ –  کودک فکر می کند که می تواند روی شکم به سمت جلو حرکت کند. اما هنوز هماهنگی کافی را ندارد. برای کمک به کودک او را روی شکم بخوابانید و بگذارید پاهایش را به دستهای شما یا یک حوله لوله شده فشار بدهد. کودک را هل ندهید، اما هر بار که جلو می رود پاهایش را با دستهایتان حمایت کنید. اکنون یک دقیقه خزیدن و تکرار آن برای بار دوم برای کودک نشاط آور است. دو دقیقه آن احتمالا تمام آن چیزی است که او نیاز دارد تا بتواند به سمت حرکتهای بیشتر پیش برود.