اسباب بازیهای کودک را با کاغذ کادوهای رنگی روشن خیلی شل بپیچید. همه آنها را در یک ساک خرید بزرگ قرار دهید. به او اجازه دهید آنها را بیرون بریزد کادوها را باز کند و اسباب بازیها را پیدا کند

هدایایی داخل جعبه

    رسانه ۷ –  او داخل کشوهای کمدش را زیر و رو می کند و قفسه روزنامه ها رو خوب می گردد و تمام کتابهایش را از قفسه بیرون می کشد. احتمالا باعث بهم ریختگی منزل هم می شود. اما اکتشافات مداوم او در واقع نشانه های رشد یک کودک سالم است. در اینجا روشی پیشنهاد شده است که می توان دستهای کوچک او را برای کارهای مفید و غیر تخریبی بکار گرفت. تعدادی از اسباب بازیهای کودک را با کاغذ کادوهای رنگی روشن خیلی شل بپیچید. همه آنها را در یک ساک خرید بزرگ قرار دهید. به او اجازه دهید آنها را بیرون بریزد کادوها را باز کند و اسباب بازیها را پیدا کند. در مسافرتهای با ماشین یا هواپیما این بازی توصیه می شود.

منبع:نی نی سایت