کودک به ویژه با صداهای مختلفی از اجسام تولید می شود سرگرم خواهد شد. به جهت کمک به پیشبرد اهداف اولیه کودک، می توانید یک جغجغه ساده درست کنید.

تکان بده، صداش را در بیار و بغلتان

کودک شما در ۶ ماهگی از اتصال کف دست به ساعد و مچ دست آگاهی دارد و به خوبی می تواند حرکات هر دو قسمت را کنترل کند. اکنون او قصد دارد با دستهایش اطراف خود را کنترل کند. چه با لمس کردن، ضربه زدن، و  چه با چنگ زدن به تمامی آنچه دور و برش است. او با لمس کردن اجسام، خصوصیات آنها را از قبیل وز، شکل، محتوی و البته مزه را کشف می کند کودک  به ویژه با صداهای مختلفی از اجسام تولید می شود سرگرم خواهد شد. به جهت کمک به پیشبرد اهداف اولیه کودک، می توانید یک جغجغه ساده درست کنید. به این ترتیب که تعدادی که مقداری اشیا خورده ریز را داخل یک قوطی پلاستیکی دیخته تا موقع تکان دادن، تولید صدا کنند. به کودک چگونگی استفاده از آن را نشان دهید. اما هنگامیکه این کار ا یاد بگیرد دیگر نمی توانید او را ساکت کنید.

منبع:نی نی سایت