اگر قبلا فوت کردن حبابها را با کودک خود بازی کرده اید، می دانید که کودکان بینهایت از این بازی لذت می برند…

بازی با حباب

رسانه ۷ – اگر قبلا فوت کردن حبابها را با کودک خود بازی کرده اید، می دانید که کودکان بینهایت از این بازی لذت می برند. شاید توجه کرده اید که او برای رسیدن به این حبابها چقدر تلاش می کند و به سختی می تواند به آنها نزدیک شود. این کار بسیار او را خسته و کسل می کند. برای اینکه او را زودتر به هدفش برسانید، می بایست حبابها را درست جلوی او فوت کنید. در ابتدا، فقط به تماشای حبابهای شناور در هوا می نشیند. سپس به هرکدام از این حبابهای براق دقیق تر نگاه می کند و سپس لذت لمس کردن آنها را تجربه می کند و سپس لذت لمس کردن آنها را تجربه می کند حتی اگر برای یک دقیقه باشد. مراقب باشید دست صابونی خود را به چشمهایش نزند. وقتی بازی تمام شد دستهای او را بشوئید.